Índex analític
>
>
Índex analític

Índex analític

(Inclou les referències a les obres classificades com a E, C, R, CMJ, CAN i CAR dels núm. 1 a 20)

Acte administratiu

Morata Casellas, H. La motivación in aliunde de los actos administrativos: ¿una regulación insuficiente?, núm. 19, 2020 (C).

Palomar Olmeda, A. El régimen de actuación de los particulares en las actividades económicas y su proyección sobre la teoría general de la nulidad del acto administrativo, núm. 13, 2015 (E).

Socías Fuster, F. La resposta a una declaració responsable o comunicació prèvia que no compleixi amb els requisits materials per a l’inici de l’activitat no pot ser «tenir-la per desistida», núm. 18, 2020 (CMJ).

Administració de Justícia

Vid. Poder Judicial

Administració local

Vid. Règim local

Administració pública

Bennàssar Moyà, A. La Companyia de Radio i Televisió de les Illes Balears, núm. 5, 2007 (C).

Bonet Bonet, P. El nou règim jurídic del Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 1, 2003 (C).

Busquets López, M. Á. Breu estudi relatiu a la tutela financera que ha d’exercir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre els ens locals i, en particular, sobre els consorcis, núm. 5, 2007 (C).

Corretja Torrens, M. Llums i ombres sobre la reforma de les administracions públiques en perspectiva competencial, núm. 14, 2016 (C).

Lacosta Suñer, S. Blasco Esteve, A. (dir.). «Manual de dret públic de les Illes Balears», núm. 12, 2014 (R).

Mas Cladera, P. A. El control dels poders públics en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: en especial, el control extern, núm. 8, 2010 (C).

Parejo Alfonso, L. El juego de la técnica del levantamiento del velo en el caso de personas jurídicas creadas por o en mano de la Administración Pública, núm. 4, 2006 (E).

Santamaría Pastor, J. A. El mito de la solvencia de la Administración, núm. 11, 2013 (E).

Segura Ginard, L. J. Notes sobre organització a la nova Llei de règim jurídic de l’Administració balear, núm. 2, 2004 (C).

Socías Fuster, F. La interpretació restrictiva de la legitimació activa com a obstacle al control de l’activitat administrativa i a l’efectivitat del principi de «bona administració», núm. 18, 2020 (CMJ).

El rescat de la concessió del túnel de Sóller: la necessitat de justificar-ho en raons d’interès públic, núm. 20, 2021 (CMJ).

Vid. Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Consells insulars, Contractes del sector públic, Funció pública, Organització administrativa, Pressuposts, Règim local

Alous

Vid. Drets reals

Arrendament

Vid. Obligacions i contractes

Autonomia

Ballester Cardell, M. Colom Pastor, B. «Les claus polítiques del procés autonòmic balear», núm. 3, 2005 (R).

Justícia i comunitats autònomes. Les dificultats per superar les resistències a la descentralització del poder judicial, núm. 4, 2006 (E).

Córdoba Sánchez, B. Reforma constitucional: un nou repartiment federalitzant de competències, núm. 20, 2021 (E).

Corretja Torrens, M. Llums i ombres sobre la reforma de les administracions públiques en perspectiva competencial, núm. 14, 2016 (C).

Mas Rigo, J. M. Colom Pastor, B., «Llengua, dret i autonomia», núm. 10, 2012 (R).

Riu Fortuny, R. La conflictivitat competencial davant el Tribunal Constitucional, núm. 8, 2010 (C).

Vid. Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Dret internacional i Unió Europea, Estatut d’autonomia de les Illes Balears, Règim local

Carreteres i camins

Bauzá Martorell, F. J. Prohibición de la publicidad en carreteras. Análisis jurisprudencial, núm. 7, 2009 (E).

Ley de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca, núm. 17, 2019 (E).

Munar Fullana, J. Validació de la potestat i causa expropiatòria prevista en la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, núm. 18, 2020 (CMJ).

Comerç

Martínez Cañellas, A. Competencia autonómica en materia de horarios comerciales. Perspectiva histórica y situación actual, núm. 3, 2005 (C).

Martínez Nadal, A. Delimitació de responsabilitats en cas d’ús fraudulent de targetes en el comerç electrònic; en especial, la seva assignació al comerciant o a la seva entitat bancària, núm. 4, 2006 (E).

Vid. Consumidors i usuaris

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Aguiló Monjo, P. A. Veinte años (1983-2003) de conflictividad constitucional entre el Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 2, 2004 (C).

Calderón Susín, E. Derecho penal y legislación autonómica balear, núm. 4, 2006 (C).

Fernández González, C. La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el nou Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Martín Sánchez, I. Pons-Estel Tugores, C. «Derecho autonómico y religión. El caso balear, núm. 9, 2011 (R).

Martínez Cañellas, A. Competencia autonómica en materia de horarios comerciales. Perspectiva histórica y situación actual, núm. 3, 2005 (C).

Mas Rigo, J. M. Colom Pastor, B. «Llengua, dret i autonomia», núm. 10, 2012 (R).

Riu Fortuny, R. La conflictivitat competencial davant el Tribunal Constitucional, núm. 8, 2010 (C).

Rubí Tomàs, S. Referèndums municipals versus consultes ciutadanes: la qüestió en la Llei balear de consultes populars i processos participatius, núm. 18, 2020 (C).

Vid. Autonomia, Consells insulars, Convenis i subvencions, Dret civil balear, Estatut d’autonomia de les Illes Balears, Govern, Llengua, Organització administrativa, Règim local

Consell Consultiu

Calafell Ferrá, V. J. La doctrina del Consell Consultiu de las Illes Balears sobre responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, núm. 4, 2006 (E).

Mas Rigo, J. M. Els alts càrrecs i el personal directiu dels consells insulars (a propòsit del Dictamen 42/2015, de 13 d’abril, del Consell Consultiu de les Illes Balears), núm. 13, 2015 (C).

Consell Econòmic i Social

García Canals, N. Aguiló Crespí, P. «El marc jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears», núm. 4, 2006 (R).

Consells insulars

Berrocal Vela, M. Á. Blasco Esteve, A. «Los consejos insulares», núm. 5, 2007 (R).

Blasco Esteve, A. Els consells insulars en el nou Estatut d’autonomia de 2007, núm. 6, 2008 (E).

Carro Fernández-Valmayor, J. L. La potestad reglamentaria de los Consejos Insulares, núm. 1, 2003 (E).

Colom Pastor, B. Una vegada més sobre la naturalesa jurídica dels consells insulars: aproximació històrica, jurídica i política, núm. 2, 2004 (E).

Ginard Verger, M. DA. «La potestat reglamentària dels consells insulars», núm. 8, 2010 (R).

Mas Rigo, J. M. La naturalesa jurídica dels consells insulars segons la jurisprudència, núm. 10, 2012 (C).

Els alts càrrecs i el personal directiu dels consells insulars (a propòsit del Dictamen 42/2015, de 13 d’abril, del Consell Consultiu de les Illes Balears), núm. 13, 2015 (C).

Munar Fullana, J. Territori i urbanisme: evolució normativa, configuració institucional i relacions entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, núm. 2, 2004 (E).

Comentari a la STC 132/2012, de 19 de juny, sobre la Llei 8/2000, de 29 d’octubre, de consells insulars. Un tancament en fals de la problemàtica del règim d’organització i funcionament?, núm. 11, 2013 (C).

Algunes consideracions entorn del règim de majories exigibles als acords dels òrgans dels consells insulars en l’aprovació del planejament territorial i urbanístic, núm. 17, 2019 (E).

Navarro Sánchez, Á. C. La nova organització del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, núm. 3, 2005 (C).

Formentera, territorio y poder público singular y único en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en el conjunto de España, núm. 13, 2015 (E).

Pons Irazazábal, F. Els consells insulars com a institucions de la comunitat autònoma, núm. 6, 2008 (E).

Roca Morey, P. DA. «Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares», núm. 1, 2003 (R).

Segura Ginard, L. J. Sobre la potestat reglamentària normativa dels consells insulars a la llum de l’Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Torres Bonet, M. Navarro Sánchez, Á. C. «L’organització i les competències del Consell Insular d’Eivissa i Formentera», núm. 4, 2006 (R).

Torres Bonet, M.; Navarro Sánchez, Á. C. El Consell Insular de Formentera a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 6, 2008 (E).

Vid. Autonomia, Estatut d’autonomia de les Illes Balears, Funció pública, Ordenació del territori i urbanisme, Parlament

Constitució espanyola

Aguiló Monjo, P. A. Veinte años (1983-2003) de conflictividad constitucional entre el Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 2, 2004 (C).

Alegre Martínez, M. Á. Oliver Araujo, J. «La Constitución día a día», núm. 3, 2005 (R).

Atienza Rodríguez, M. Justicia constitucional y escepticismo moral, núm. 11, 2013.

Córdoba Sánchez, B. Reforma constitucional: un nou repartiment federalitzant de competències, núm. 20, 2021 (E).

González-Hernández, E. El artículo 51 CE: la educación en consumo de productos higiénico-sanitarios en tiempos de COVID-19, núm. 19, 2020 (E).

Lafuente Balle, J. M.ª La reforma constitucional del artículo 135 y la Constitución de Bayona, núm. 10, 2012 (C).

Munar Fullana, J. DA. «Estudios sobre la reforma de la Constitución Española», núm. 9, 2011 (R).

Navarro Gómez, R. J. Notas sobre la reserva de ley con ocasión de la reciente jurisprudencia constitucional relativa al art. 31.3 de la CE (SSTC 63/2003 y 150/2003), núm. 3, 2005 (C).

Oheling de los Reyes, A. Oliver Araujo, J.; Calafell Ferrá, V. J. «Los Estatutos de los Partidos Políticos españoles. Partidos con representación parlamentaria», núm. 6, 2008 (R).

Perelló Jorquera, A. Oliver Araujo, J.; Segura Ginard, L. J. (coord.). «La Constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear», núm. 4, 2006 (R).

Pons-Estel Tugores, C. Algunos supuestos de objeción de conciencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Riu Fortuny, R. La conflictivitat competencial davant el Tribunal Constitucional, núm. 8, 2010 (C).

Suau Morey, J. La adhesión en los recursos penales y la defensa de la Constitución (derechos fundamentales), núm. 12, 2014 (E).

Thomàs Mulet, J. F. Vida familiar y derechos humanos, núm. 5, 2007 (C).

Vid. Dret penal, Drets i llibertats, Parlament, Sanitat i salut pública

Consumidors i usuaris

Baena Sierra, J. A. La abusividad de la cláusula de imposición genérica al prestatario de los gastos y tributos del préstamo hipotecario, núm. 17, 2019 (C).

García Garriga, J. La regulación actual de la actividad de las asociaciones cannábicas y los clubes sociales y terapéuticos de cannabis, núm. 16, 2018 (E).

Garcías de España, E. Sánchez Jordán, E. «El régimen de segunda oportunidad del consumidor concursado», núm. 15, 2017 (R).

Ortiz González, A. Comentario a la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, núm. 14, 2016 (C).

Pereda Gámez, F. J. La nulidad, por abusiva, de una cláusula de intereses moratorios (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Unión Europea de 14 de junio de 2012, caso Banco Español de Crédito), núm. 11, 2013 (E).

Tur Faúndez, M.ª N. La perspectiva civil del Derecho de consumo en la Comunidad Autónoma balear, núm. 3, 2005 (E).

Vid. Comerç, Sanitat i salut pública, Turisme

Contractes del sector públic

Munar Fullana, J. Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic, núm. 20, 2021 (CMJ).

Servera Martínez, J. M. Gimeno Feliu, J. M.ª; García-Álvarez, G. «Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor», núm. 19, 2020 (R).

Vid. Comerç, Obligacions i contractes

Convenis i subvencions

Busquets López, M. Á. El devengo de intereses de demora por razón de las obligaciones de pago de la Hacienda Pública derivadas de la concesión de subvenciones, núm. 13, 2015 (C).

Calafell Ferrá, V. J. Algunas consideraciones en torno al convenio de creación del Instituto Ramon Llull entre Cataluña y las Illes Balears, núm. 1, 2003 (C).

González Moreno, B. Pons-Estel Tugores, C. «El patrimonio cultural de la Iglesia Católica en las Islas Baleares, Los convenios con las administraciones públicas», núm. 9, 2011 (R).

Lazo Vitoria, X. Moreo Marroig, T. «Manual para la Utilización de los Acuerdos Marco y Figuras Relacionadas. Guía práctica», núm. 12, 2014 (C).

Vid. Cultura, Dret tributari, Llengua, Llibertat religiosa

Cultura

Calafell Ferrá, V. J. Algunas consideraciones en torno al convenio de creación del Instituto Ramon Llull entre Cataluña y las Illes Balears, núm. 1, 2003 (C).

González Moreno, B. Pons-Estel Tugores, C. «El patrimonio cultural de la Iglesia Católica en las Islas Baleares, Los convenios con las administraciones públicas», núm. 9, 2011 (R).

Guardia Hernández, J. J. La tutela de los derechos fundamentales en el Derecho Urbanístico balear: a propósito de la sostenibilidad cultural-religiosa, núm. 12, 2014 (C).

Navarro Sánchez, Á. C. La protecció de la cultura popular i tradicional a les Illes Balears (i Pitiüses). Una visió, des del dret, d’allò que és tangible i d’allò que és intangible o immaterial, núm. 15, 2017 (C).

Vid. Convenis, Llengua, Ordenació del territori i urbanisme, Patrimoni històric

Dret civil

Andrés Joven, J. La mediación familiar intrajudicial, núm. 7, 2009 (E).

Baena Sierra, J. A. El retracto anastasiano del Código Civil en la doctrina reciente del Tribunal Supremo, núm. 18, 2020 (CMJ).

Calvo Vérgez, J. Fiscalidad de las operaciones de disolución y liquidación de los distintos regímenes económico-matrimoniales y de las adquisiciones derivadas de aquéllas, núm. 7, 2009 (E).

García Cantero, G. El régimen matrimonial primario y su marco en el Código Civil, núm. 14, 2016 (E).

Gil Membrado, C. Consideraciones y protección jurídica de los datos del nasciturus en la historia clínica, núm. 5, 2007 (E).

Gómez Martínez. C. Jiménez Gallego, C. «La nueva coordinación Realidad-Catastro-Registro. Comentario jurídico a la Ley 13/2015, de 24 de junio», núm. 15, 2017 (R).

Jiménez Gallego, C. La libre elección de notario y el reparto de documentos tras la reforma del Reglamento notarial, núm. 7, 2009 (C).

Martínez Perelló, A. El consentimiento informado. Especial referencia a la normativa y jurisprudencia balear, núm. 12, 2014 (C).

Munar Miquel, C. Llodrà Grimalt, F. «Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el Derecho Civil», núm. 14, 2016 (R).

Rebolledo Varela, Á. L. El apartamiento en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, núm. 5, 2007 (E).

Torres Lana, J. Á. El dret pròxim: una reflexió sobre l’entorn jurídic, núm. 9, 2011 (D).

Vid. Dret civil balear, Medi ambient, Notariat, Sanitat i salut pública, Successions i donacions

Dret civil balear

Ferrer Vanrell, M. P. El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y la competencia legislativa en derecho civil propio, núm. 2, 2004 (E).

Llodrà Grimalt, F. Pensar l’actuació del dret civil balear des dels seus pous, núm. 13, 2015 (E).

Anàlisi de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears i del seu procés, núm. 16, 2018 (E).

Martínez-Piñeiro Caramés, E. Clar Garau, R. «El Derecho Foral de Mallorca», núm. 5, 2007 (R).

Masot Miquel, M. La liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes, núm. 1, 2003 (E).

Moragues Vidal, C. Ferrer, M. P.; Masot, M.; Segura, L. J. (coord). «El dret viscut. 50 anys de la Compilació del Dret civil de les Illes Balears». núm. 10, 2012 (R).

Verdera Izquierdo, B. Ferrer Vanrell, M. P. «Lecciones de Derecho Civil balear», núm. 3, 2005 (R).

Vid. Dret civil, Família, Matrimoni, Parelles estables, Sanitat i salut pública, Successions i donacions

Dret internacional i Unió Europea

Artola Fernández, M.-Á. El Reglamento «Bruselas I-bis», nuevo «Buque Insignia» de la «Armada Reglamentaria» de la Unión Europea en materia civil y mercantil, núm. 13, 2015 (C).

Orden europea de retención de cuentas corrientes: «Sr. Juez de Primera Instancia de Palma, solicito a favor de mi cliente el embargo (si puede ser) de la cuenta corriente que el demandado tiene domiciliada en una entidad bancaria de Berlín…», núm. 16, 2018 (C).

Bauzá Martorell, F. J. Comentari a la Llei balears 12/2010, de transposició de la Directiva de serveis, núm. 9, 2011 (C).

Cavanillas Múgica, S. La formación de profesionales del Derecho en el Reino Unido: una lectura comparativa, núm. 12, 2014 (E).

Delgado García, A. M.; Oliver Cuello, R. Franch Fluxà, J. «Reforma y armonización de la fiscalidad de los grupos societarios europeos», núm. 8, 2010 (R).

Dueñas Jollard, P. DA. «La participación de las regiones en Europa», núm. 2, 2004 (R).

Garau Sobrino, F. F. Las inversiones extranjeras en bienes inmuebles en las Islas Baleares. Cuestiones de derecho comunitario y español, núm. 5, 2007 (E).

Janer Torrens, J. D. El nou marc sobre el tractament de la insularitat a la Unió Europea, un avenç per les Illes Balears?, núm. 8, 2010 (E).

L’acció exterior de les Illes Balears en el marc de la Llei de l’acció i del servei exterior de l’Estat i de la Llei de tractats, núm. 15, 2017 (E).

La insularitat mediterrània en el marc de la política de cohesió de la Unió Europea, núm. 20, 2021 (E).

Munar Fullana, J. Límits constitucionals i estatutaris del pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea del Govern de la Generalitat de Catalunya, núm. 19, 2020 (CMJ).

Pereda Gámez, F. J. La nulidad, por abusiva, de una cláusula de intereses moratorios (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Unión Europea de 14 de junio de 2012, caso Banco Español de Crédito), núm. 11, 2013 (E).

Socías Fuster, F. La protecció del medi ambient i de l’entorn urbà com a justificació dels límits en la Directiva de serveis en el mercat interior, núm. 19, 2020 (CMJ).

Thomàs Mulet, J. F. Vida familiar y derechos humanos, núm. 5, 2007 (C).

Dret laboral

García Garriga, J. La figura del indefinido no fijo en el personal laboral de las fundaciones y sociedades mercantiles del sector público, núm. 18, 2020 (C).

Gomila Mercadal, F. Reconeixement de «Gran Invalidesa» i evolució de la ceguesa, núm. 18, 2020 (CMJ).

La manca d’obtenció de les titulacions en llengua catalana en termini, exigides al personal docent, no es pot considerar «falta molt greu», núm. 18, 2020 (CMJ).

Càlcul del temps necessari per a la promoció professional i l’antiguitat, núm. 18, 2020 (CMJ).

Discriminació i acomiadament injustificat en situació d’incapacitat temporal. Nul·litat en el cas de discapacitat deguda a malaltia incurable o de llarga durada, núm. 19, 2020 (CMJ).

El contracte «indefinit no fixo» i la seva aplicació a totes les entitats del sector públic, incloses les societats mercantils, núm. 19, 2020 (CMJ).

L’acceleració dolosa d’una voluntat de cessament voluntari expressada prèviament constitueix acomiadament improcedent però no lesiona drets fonamentals, núm. 19, 2020 (CMJ).

La jurisdicció social és competent per conèixer de la reclamació de l’import corresponent a l’IRPF per la quantitat percebuda pel treballador en concepte d’indemnització per extinció contractual, núm. 20, 2021 (CMJ).

La «cosa jutjada» pot perdre l’empremta d’immutabilitat de la situació jurídica creada per sentència ferma quan confronta litigis individuals amb un litigi arbitrat en matèria de conflicte col·lectiu, núm. 20, 2021 (CMJ).

La jubilació activa no procedeix quan la contractació de personal la duu a terme la persona física que en realitat és el soci únic d’una societat mercantil, núm. 20, 2021 (CMJ).

Pérez de los Cobos Orihuel, F. La reforma del Estatuto de los Trabajadores en el Real Decreto-Ley 5/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo, núm. 5, 2007 (E).

Vid. Dret tributari, Funció pública

Dret penal

Calderón Susín, E. Derecho penal y legislación autonómica balear, núm. 4, 2006 (C).

Absolución debidamente motivada del delito de abusos y de agresión sexual, núm. 18, 2020 (CMJ).

La caracterización del delito de detención ilegal en relación con el de secuestro, núm. 18, 2020 (CMJ).

Cultivo de cannabis y distribución de la sustancia. La cuestión del consumo compartido en el ámbito de una asociación cannábica, núm. 18, 2020 (CMJ).

El (novedoso) homicidio agravado y la atenuante de obcecación, núm. 19, 2020 (CMJ).

COVID-19 y desobediencia, núm. 20, 2021 (CMJ).

Carbonell Mateu, J. C. Responsabilitat penal de les persones jurídiques: reflexions entorn de la seva «dogmàtica» i al sistema de la reforma de 2010 del Codi penal, núm. 9, 2011 (E).

De Paúl Velasco, J. M. Los «asesinatos reiterados o en serie»: el inextricable artículo 140.2 del Código Penal, núm. 20, 2021 (E).

Doral García, J. A. La revisión judicial del contenido del contrato: la cláusula rebus sic stantibus y la cláusula penal, núm. 15, 2017 (E).

Garcías Planas, G. Algunas cuestiones sobre la prevaricación urbanística, núm. 8, 2010 (E).

Montserrat Sánchez-Escribano, M.ª I. Reflexiones sobre el child grooming. A propósito del libro «El delito de online child grooming o propuesta sexual telemática a menores», núm. 15, 2017 (C).

Munar Fullana, J. La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa, núm. 20, 2021 (CMJ).

Suau Morey, J. La adhesión en los recursos penales y la defensa de la Constitución (derechos fundamentales), núm. 12, 2014 (E).

Terrasa García, A. J. La responsabilización penal de la persona jurídica, núm. 7, 2009 (E).

Suau Morey, J. «Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales», núm. 9, 2011 (R).

Suau Morey, J. «Recurso de apelación penal. Teoría y práctica», núm. 16, 2018 (R).

Terrassa Ortuño, F. J. Prueba penal ilícita: fundamento de la regla de exclusión y sus excepciones, núm. 17, 2019 (E).

Vid. Constitució espanyola, Dret processal

Dret processal

Cordón Moreno, F. Jurisdicción penal y jurisdicción civil: relaciones e interferencias, núm. 16, 2018 (E).

Oliver Koppen, G. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia en el procedimiento de ejecución. La influencia de la STC 58/2016, de 17 de marzo, núm. 16, 2018 (E).

Ortuño Muñoz, P. Agilización procesal, desjudicialización y mediación, núm. 10, 2012 (E).

Ramos Rubio, C. Los aforamientos en el ámbito autonómico, núm. 19, 2020 (C).

Terrasa García, A. J. Nulidad de las sentencias firmes, núm. 10, 2012 (E).

Suau Morey, J. «Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales», núm. 9, 2011 (R).

Suau Morey, J. «Recurso de apelación penal. Teoría y práctica», núm. 16, 2018 (R).

Terrassa Ortuño, F. J. Prueba penal ilícita: fundamento de la regla de exclusión y sus excepciones, núm. 17, 2019 (E).

Vid. Dret penal, Organització administrativa

Dret tributari

Busquets López, M. Á. El devengo de intereses de demora por razón de las obligaciones de pago de la Hacienda Pública derivadas de la concesión de subvenciones, núm. 13, 2015 (C).

Calvo Vérgez, J. Principales novedades fiscales de la Comunidad Autónoma balear en materia de tributos propios autonómicos: análisis específico del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos de Arrendamiento sin Conductor, núm. 5, 2007 (C).

Una aproximación a la naturaleza jurídica de la retención en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, núm. 10, 2012 (E).

El tratamiento de los créditos tributarios con privilegio general derivado del artículo 94.1 de la Ley Concursal: algunas consideraciones, núm. 12, 2014 (E).

Delgado García, A. M.; Oliver Cuello, R. Franch Fluxà, J. «Reforma y armonización de la fiscalidad de los grupos societarios europeos», núm. 8, 2010 (R).

Fernández González, C. Els imposts propis de les Illes Balears, núm. 2, 2004 (E).

La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el nou Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Gomila Mercadal, F. La jurisdicció social és competent per conèixer de la reclamació de l’import corresponent a l’IRPF per la quantitat percebuda pel treballador en concepte d’indemnització per extinció contractual, núm. 20, 2021 (CMJ).

Mir de la Fuente, T. Las parejas estables y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, núm. 1, 2003 (C).

La reciente solución judicial de una vieja cuestión tributaria: la liquidación de los impuestos que han grabado durante el último siglo en España la donación de bienes gananciales, núm. 9, 2011 (E).

Navarro Gómez, R. J. Notas sobre la reserva de ley con ocasión de la reciente jurisprudencia constitucional relativa al artículo 31.3 de la Constitución Española, núm. 3, 2005 (C).

Cateura Bennàsser, P. «Els impostos indirectes en el Regne de Mallorca», núm. 5, 2007 (R).

Ámbito y alcance de la exención de la prestación por maternidad en el artículo 7 de la Ley 35/2006 del IRPF, núm. 15, 2017 (C).

Fernández González, C. «El impuesto balear sobre estancias turísticas», núm. 16, 2018 (R).

Trias Prats, B. Navarro Gómez, R. J. «Las tarifas como instrumentos de financiación de los servicios earoportuarios en el Derecho español», núm. 20, 2021 (R).

Vaquer Ferrer, F. A. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears avala la licitud del Decret de l’impost balear sobre estades turístiques, núm. 18, 2020 (CMJ).

Vid. Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Convenis i subvencions, Estatut d’autonomia de les Illes Balears

Drets i llibertats

Berrocal Vela, M. Á. Consideraciones críticas sobre el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, núm. 4, 2006 (C).

Introducción a la nueva Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Calafell Ferrá, V. J. La supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos de las Illes Balears, núm. 19, 2020 (C).

Colom Pastor, B. Los derechos estatutarios y los principios rectores en la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, núm. 6, 2008 (E).

Fernández González, C. La protección del derecho a saber en las Illes Balears, núm. 18, 2020 (C).

García Garriga, J. Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia: el nacimiento de un nuevo derecho individual, núm. 20, 2021 (CAN).

Gómez Martínez, C. L’habitatge en temps de crisi: la situació de vulnerabilitat no és títol per a l’ocupació d’immobles, núm. 20, 2021 (CMJ).

Martín Sánchez, I. Pons-Estel Tugores, C. «Derecho autonómico y religión. El caso balear», núm. 9, 2011 (R).

Munar Fullana, J. El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta, núm. 18, 2020 (CMJ).

La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa, núm. 20, 2021 (CMJ).

Ortiz González, A. Comentario a la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, núm. 14, 2016 (C).

Pons-Estel Tugores, C. Algunos supuestos de objeción de conciencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Pons Parera, E. Milian i Massana, A. «Drets lingüístics per a tothom. Estudis de dret lingüístic», núm. 9, 2011 (R).

Ripoll Matas, M. M. La tutela civil frente al ruido producido por actividades de ocio, núm. 12, 2014 (C).

Thomàs Mulet, J. F. Vida familiar y derechos humanos, núm. 5, 2007 (C).

Vid. Consumidors i usuaris, Estatut d’autonomia de les Illes Balears, Llengua, Parelles estables

Drets reals

Berrocal Vela, M. Á. La función social del derecho de propiedad en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, núm. 17, 2019 (C).

Llodrà Grimalt, F. Zahíno Ruíz, M. L. «La constitución de servidumbre voluntaria sobre el fundo indiviso en el Código Civil español», núm. 1, 2003 (R).

Munar Fullana, J. Validació de la potestat i causa expropiatòria prevista en la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, núm. 18, 2020 (CMJ).

Monserrat Quintana, A. Algunas consideraciones sobre los alous, núm. 1, 2003 (E).

Vid. Dret civil, Dret civil balear, Medi ambient

Educació

Capellà i Roig, M.; Gómez Martínez, C. Les clíniques jurídiques com a formes d’innovació educativa i eines de justícia social, núm. 16, 2018 (C).

Munar Fullana, J. DA. «Els drets lingüístics en el sistema educatiu. Els models de Catalunya i les Illes Balears», núm. 12, 2014 (R).

Pons-Estel Tugores, C. Algunos supuestos de objeción de conciencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Segura Fuster, F. DA. «Normativa lingüística del sistema educatiu», núm. 2, 2004 (R).

Vid. Llengua

Empresa

Delgado García, A. M.; Oliver Cuello, R. Franch Fluxà, J. «Reforma y armonización de la fiscalidad de los grupos societarios europeos», núm. 8, 2010 (R).

Font Cortés, M. Incentivos fiscales a la empresa familiar: a propósito de la reciente doctrina de la Dirección General de Tributos sobre su aplicación a los pactos sucesorios de la Compilación Civil balear, núm. 19, 2020 (C).

Font Ribas, A. Martínez Nadal, A. «Títulos cambiarios electrónicos: estudio interdisciplinar», núm. 11, 2013 (R).

García Canals, N. Franch Fluxà, J. (dir.). «Economía de plataformas: retos y normativa», núm. 20, 2021 (R).

Jiménez Gallego, C. Examen práctico de la regulación de las restricciones a la transmisión de participaciones sociales en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, núm. 9, 2011 (E).

Examen de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, núm. 13, 2015 (E).

Lara González, R.; Armendáriz Íñigo, J. M. El acreedor ante la rendición de cuentas de la administración concursal, núm. 15, 2017 (E).

Martínez Nadal, A. Delimitació de responsabilitats en cas d’ús fraudulent de targetes en el comerç electrònic; en especial, la seva assignació al comerciant o a la seva entitat bancària, núm. 4, 2006 (E).

Terrasa García, A. J. La responsabilización penal de la persona jurídica, núm. 7, 2009 (E).

Vid. Dret civil balear, Obligacions i contractes

Estatut d’autonomia de les Illes Balears

Ballester Cardell, M. Colom Pastor, B. «Les claus polítiques del procés autonòmic balear», núm. 3, 2005 (R).

Blasco Esteve, A. Els consells insulars en el nou Estatut d’autonomia de 2007, núm. 6, 2008 (E).

Colom Pastor, B. Los derechos estatutarios y los principios rectores en la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, núm. 6, 2008 (E).

Fernández González, C. La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el nou Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Ferrer i Cànoves, J. Reflexions sobre l’article 24.6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 3, 2005 (C).

Ferrer Vanrell, M. P. El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y la competencia legislativa en derecho civil propio, núm. 2, 2004 (E).

Gomila Pocoví, M. F.; Bayona Rocamora, A. (coord.). «Informe sobre la reforma de l’Estatut», núm. 2, 2004 (R).

Mas Cladera, P. A. Algunes reflexions i idees sobre el control dels poders públics en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Munar Fullana, J. Algunes consideracions sobre la nova conformació de l’àmbit competencial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la recent reforma estatutària, núm. 6, 2008 (E).

Oliver Araujo, J.; Calafell Ferrá, V. J. El Gobierno de las Illes Balears tras la reforma estatutaria de 2007, núm. 6, 2008 (E).

Pons Irazazábal, F. Els consells insulars com a institucions de la comunitat autònoma, núm. 6, 2008 (E).

Quintana Petrus, J. M. Blasco Esteve, A. «Comentaris a l’Estatut de les Illes Balears», núm. 7, 2009 (R).

Segura Ginard, L. J. Sobre la potestat reglamentària normativa dels consells insulars a la llum de l’Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Torres Bonet, M.; Navarro Sánchez, Á. C. El Consell Insular de Formentera a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 6, 2008 (E).

Vid. Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Dret civil balear, Llengua

Família

Andrés Joven, J. La mediación familiar intrajudicial, núm. 7, 2009 (E).

Gil Membrado, C. Gutiérrez Santiago, P. «La protección jurídico-civil del nasciturus y del recién nacido: derechos, expectativas e intereses», núm. 15, 2017 (R).

Gómez Martínez, C. Modificació de la capacitat i divorci. L’Alzheimer d’un dels membres acaba afectant tota la família, núm. 18, 2020 (CMJ).

Masot Miquel, M. La compensació econòmica del treball per a la família exigeix l’empobriment del cònjuge que la reclama, núm. 19, 2020 (CMJ).

La comparació entre el patrimoni inicial i final dels cònjuges en la determinació de la compensació econòmica del treball per a la família, núm. 19, 2020 (CMJ).

Navarro Gómez, R. J. Ámbito y alcance de la exención de la prestación por maternidad en el artículo 7 de la Ley 35/2006 del IRPF, núm. 15, 2017 (C).

Tur Faúndez, M.ª N. Aspectos civiles de la Ley balear 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar, núm. 9, 2011 (C).

Verdera Izquierdo, B. Nuevas reflexiones en torno a la compensación económica por trabajo para la familia en las Islas Baleares, núm. 19, 2020 (E).

Vid. Dret civil, Dret civil balear, Matrimoni

Filosofia del Dret

Aguiló Regla, J. Los deberes inherentes a la práctica de la jurisdicción: aplicación del Derecho, independencia e imparcialidad, núm. 10, 2012 (E).

Atienza Rodríguez, M. «Podemos hacer más. Otra forma de pensar el Derecho», núm. 13, 2015 (R).

«El tribunal se retira a deliberar». Un desafío teórico para juristas prácticos, núm. 20, 2021 (E).

Atienza Rodríguez, M. Justicia constitucional y escepticismo moral, núm. 11, 2013 (E).

Capellà i Roig, M.; Gómez Martínez, C. Les clíniques jurídiques com a formes d’innovació educativa i eines de justícia social, núm. 16, 2018 (C).

Gómez Martínez, C. Aguiló Regla, J. «Sobre Derecho y argumentación», núm. 7, 2009 (R).

Solidaridad y responsabilidad: derechos y obligaciones, núm. 17, 2019 (E).

Vid. Constitució espanyola, Poder Judicial

Funció pública

Aguiló Bennàssar, L. El Tribunal Constitucional avala la selecció i el nomenament de policies locals amb caràcter d’interinitat, núm. 18, 2020 (CMJ).

Cunill Crespí, M. de los R. La interpretació del termini legal d’execució de les ofertes públiques d’ocupació: cap a un increment exponencial de la temporalitat en la funció pública, núm. 15, 2017 (C).

Dalmau Fornés, M. Consideraciones en torno al directivo público profesional, núm. 7, 2009 (C).

Fernández-Ventura Álvarez, J. V. DA. «Funció pública», núm. 1, 2003 (R).

García Garriga, J. La figura del indefinido no fijo en el personal laboral de las fundaciones y sociedades mercantiles del sector público, núm. 18, 2020 (C).

Gomila Mercadal, F. La manca d’obtenció de les titulacions en llengua catalana en termini, exigides al personal docent, no es pot considerar «falta molt greu», núm. 18, 2020 (CMJ).

Mas Rigo, J. M. Els alts càrrecs i el personal directiu dels consells insulars (a propòsit del Dictamen 42/2015, de 13 d’abril, del Consell Consultiu de les Illes Balears), núm. 13, 2015 (C).

Servera Martínez, J. M. Roqueta Buj, R. «La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas. El Real Decreto-Ley 3/2012», núm. 11, 2013 (R).

Vid. Administració pública, Consells insulars, Dret laboral

Govern

Munar Fullana, J. Territori i urbanisme: evolució normativa, configuració institucional i relacions entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, núm. 2, 2004 (E).

Oliver Araujo, J.; Calafell Ferrá, V. J. El Gobierno de las Illes Balears tras la reforma estatutaria de 2007, núm. 6, 2008 (E).

Pons-Portella, M. El Gobierno en funciones en la nueva Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, núm. 17, 2019 (E).

Segura Ginard, L. J. Notes sobre organització a la nova Llei de règim jurídic de l’Administració balear, núm. 2, 2004 (C).

Vid. Administració pública, Consells insulars, Organització administrativa

Hisendes locals

Busquets López, M. Á. Breu estudi relatiu a la tutela financera que ha d’exercir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre els ens locals i, en particular, sobre els consorcis, núm. 5, 2007 (C).

Delgado Truyols, Á. La «intervención» de pólizas bancarias firmadas entre entidades financieras y corporaciones públicas por el secretario de la corporación, núm. 8, 2010 (C).

Marqués Caldentey, M. Present i futur del finançament de les hisendes locals: l’aprovació de la Llei 51/2002, de 27 de desembre. Nous reptes, núm. 1, 2003 (C).

Mas Rigo, J. M. El reconocimiento extrajudicial de créditos en la Administración, núm. 4, 2006 (C).

Mir de la Fuente, T. DA. «La distribución territorial del poder financiero en España. Libro homenaje al profesor Juan Ramallo Massanet», núm. 13, 2015 (R).

Vid. Pressupost, Règim local

Imposts

Vid. Dret tributari

Juristes

Cavanillas Múgica, S. La formación de profesionales del Derecho en el Reino Unido: una lectura comparativa, núm. 12, 2014 (E).

Fernández-Carnicero González, C. J. IEA. «Fèlix Pons, la dignitat del pensament», núm. 11, 2013 (R).

Mir de la Fuente, T. DA. «La distribución territorial del poder financiero en España. Libro homenaje al profesor Juan Ramallo Massanet», núm. 13, 2015 (R).

Pons Irazazábal, F. DA. «Estudios en homenaje a Miguel Coll Carreras», núm. 5, 2007 (R).

Vid. Obres generals

Llei

Ferrer Vanrell, M. P. El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y la competencia legislativa en derecho civil propio, núm. 2, 2004 (E).

Munar Fullana, J. La utilització del decret llei en matèria d’habitatge i lloguer no empara mesures sense connexió de sentit o pròpies de normes de rang reglamentari, núm. 19, 2020 (CMJ).

Navarro Gómez, R. J. Notas sobre la reserva de ley con ocasión de la reciente jurisprudencia constitucional relativa al art. 31.3 de la CE (SSTC 63/2003 y 150/2003), núm. 3, 2005 (C).

Vid. Dret tributari, Estatut d’autonomia de les Illes Balears, Parlament, Pressuposts

Llengua

Ballester Cardell, M. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears aprecia un vici de legalitat estructural en la regulació de la capacitat lingüística en l’àmbit de la salut, núm. 18, 2020 (CMJ).

Bonet Bonet, P. El nou règim jurídic del Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 1, 2003 (C).

Colom Pastor, B. L’estatut lingüístic de les Illes Balears, núm. 3, 2005 (E).

Gomila Mercadal, F. La manca d’obtenció de les titulacions en llengua catalana en termini, exigides al personal docent, no es pot considerar «falta molt greu», núm. 18, 2020 (CMJ).

Mas Rigo, J. M. Colom Pastor, B. «Llengua, dret i autonomia», núm. 10, 2012 (R).

Milian i Massana, A. Contingut i conseqüències jurídiques de la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, en relació amb les llengües oficials, núm. 9, 2011 (E).

Munar Fullana, J. DA. «Els drets lingüístics en el sistema educatiu. Els models de Catalunya i les Illes Balears», núm. 12, 2014 (R).

Pons Parera, E. Milian i Massana, A. «Drets lingüístics per a tothom. Estudis de dret lingüístic», núm. 9, 2011 (R).

Segura Fuster, F. DA. «Normativa lingüística del sistema educatiu», núm. 2, 2004 (R).

Torres Bonet, M. Vernet Llobet, J. (coord.). «Dret lingüístic», núm. 3, 2005 (R).

Vid. Drets i llibertats, Estatut d’autonomia de les Illes Balears

Llibertat religiosa

González Moreno, B. Pons-Estel Tugores, C. «El patrimonio cultural de la Iglesia Católica en las Islas Baleares, Los convenios con las administraciones públicas», núm. 9, 2011 (R).

Guardia Hernández, J. J. La tutela de los derechos fundamentales en el Derecho Urbanístico balear: a propósito de la sostenibilidad cultural-religiosa, núm. 12, 2014 (C).

Martín Sánchez, I. Pons-Estel Tugores, C. «Derecho autonómico y religión. El caso balear», núm. 9, 2011 (R).

Montserrat Sánchez-Escribano, M.ª I. Pons-Estel Tugores, C. «La libertad religiosa en España y la Comunidad Judía Balear», núm. 12, 2014 (R).

Vid. Administració pública, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Cultura

Llicències

Garcías Planas, G. Algunas cuestiones sobre la prevaricación urbanística, núm. 8, 2010 (E).

Munar Fullana, J. La regulació de les activitats vinculades als usos admesos en el sòl rústic, núm. 1, 2003 (C).

Algunes notes sobre la llicència urbanística de legalització en la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en el seu desplegament reglamentari a l’illa de Mallorca, núm. 15, 2017 (E).

Pinya Aguiló, J. Munar Fullana, J. «La configuració de la llicència urbanística municipal en el sistema normatiu balear», núm. 6, 2008 (R).

Vid. Ordenació del territori i urbanisme

Matrimoni

Calvo Vérgez, J. Fiscalidad de las operaciones de disolución y liquidación de los distintos regímenes económico-matrimoniales y de las adquisiciones derivadas de aquéllas, núm. 7, 2009 (E).

García Cantero, G. El régimen matrimonial primario y su marco en el Código Civil, núm. 14, 2016 (E).

Gómez Martínez, C. Modificació de la capacitat i divorci. L’Alzheimer d’un dels membres acaba afectant tota la família, núm. 18, 2020 (CMJ).

Masot Miquel, M. La liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes, núm. 1, 2003 (E).

Tur Faúndez, M.ª N. La compensación económica por el trabajo para la familia en el Derecho Civil balear (A propósito de la Sentencia del TSJIB 3/2010, de 24 de marzo), núm. 9, 2011 (C).

Verdera Izquierdo, B. Nuevas reflexiones en torno a la compensación económica por trabajo para la familia en las Islas Baleares, núm. 19, 2020 (E).

Vid. Dret civil, Dret civil balear, Família, Parelles estables

Medi ambient

Espuey Servera, I. Bauzá Martorell, F. J. «Naturaleza jurídica de la concesión de hecho consentida por la administración. El suministro de agua potable al margen de una concesión formal», núm. 11, 2013 (R).

Jaria-Manzano, J.; Cocciolo, E. Cambio climático, energía y comunidades autónomas: el impulso de la transición energética mediante el cierre de centrales térmicas en la Ley Balear 10/2019, núm. 18, 2020 (E).

Munar Fullana, J. El Tribunal Constitucional avala les mesures limitatives a la utilització de bosses de plàstic establertes en la legislació navarresa, núm. 19, 2020 (CMJ).

Munar Miquel, C. Llodrà Grimalt, F. «Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el Derecho Civil», núm. 14, 2016 (R).

Muñoz i Rodón, R. M. Ocio ruidoso y actuación administrativa local, núm. 4, 2006 (C).

Navarro Sánchez, Á. C. La Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera: la implementación concreta y efectiva de su contenido abstracto, en materia de movilidad y tráfico automovilístico, núm. 20, 2021 (C).

Ripoll Matas, M. M. La tutela civil frente al ruido producido por actividades de ocio, núm. 12, 2014 (C).

Socías Fuster, F. La protecció del medi ambient i de l’entorn urbà com a justificació dels límits en la Directiva de serveis en el mercat interior, núm. 19, 2020 (CMJ).

L’ampliació del Parc Nacional de Cabrera. Les competències autonòmiques en la mar territorial, núm. 19, 2020 (CMJ).

El decret de protecció de la posidònia i els límits dels reglaments per tipificar infraccions administratives, núm. 20, 2021 (CMJ).

Vid. Dret civil, Drets reals, Ordenació del territori i urbanisme

Notariat

Delgado Truyols, Á. La «intervención» de pólizas bancarias firmadas entre entidades financieras y corporaciones públicas por el secretario de la corporación, núm. 8, 2010 (C).

Gómez Martínez, C. Jiménez Gallego, C. «Función notarial y jurisdicción voluntaria», núm. 16, 2018 (R).

Jiménez Gallego, C. La libre elección de notario y el reparto de documentos tras la reforma del Reglamento notarial, núm. 7, 2009 (C).

Actuaciones notariales en el concurso de acreedores, núm. 10, 2012 (C).

Vid. Dret civil, Obligacions i contractes

Obligacions i contractes

Baena Sierra, J. A. La abusividad de la cláusula de imposición genérica al prestatario de los gastos y tributos del préstamo hipotecario, núm. 17, 2019 (C).

Doral García, J. A. La revisión judicial del contenido del contrato: la cláusula rebus sic stantibus y la cláusula penal, núm. 15, 2017 (E).

Feliu Álvarez de Sotomayor, S. Paniza Fullana, A. «Viajes combinados y servicios de viaje vinculados: replanteamiento de conceptos y sus consecuencias sobre la responsabilidad», núm. 16, 2018 (R).

Font Ribas, A. Martínez Nadal, A. «Títulos cambiarios electrónicos: estudio interdisciplinar», núm. 11, 2013 (R).

Gómez Martínez, C. A voltes amb el crèdit «revolving», núm. 18, 2020 (CMJ).

Llodrà Grimalt, F. Algunas reflexiones sobre los controles judicial, notarial y registral del contrato celebrado bajo condiciones generales, núm. 1, 2003 (E).

Munar Fullana, J. Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic, núm. 20, 2021 (CMJ).

Pereda Gámez, F. J. La nulidad, por abusiva, de una cláusula de intereses moratorios (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Unión Europea de 14 de junio de 2012, caso Banco Español de Crédito), núm. 11, 2013 (E).

Servera Martínez, J. M. Gimeno Feliu, J. M.ª; García-Álvarez, G. «Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor», núm. 19, 2020 (R).

Verdera Izquierdo, B. Problemática actual de los arrendamientos asimilados a locales de negocio en régimen transitorio, núm. 3, 2005 (E).

Vid. Administració pública, Contractes del sector públic, Empresa

Obres generals

Mir de la Fuente, T. DA. «La distribución territorial del poder financiero en España. Libro homenaje al profesor Juan Ramallo Massanet», núm. 13, 2015 (R).

Un nuevo y singular diccionario jurídico, núm. 15, 2017 (C).

Torres Lana, J. Á. El dret pròxim: una reflexió sobre l’entorn jurídic, núm. 9, 2011 (C).

Vid. Juristes

Ordenació del territori i urbanisme

Alemany Garcías, J. El subsuelo urbanístico en la Ley balear de ordenación y uso del suelo (Ley 2/2014, de 25 de marzo), núm. 14, 2016 (E).

Barceló Montserrat, C. Munar Fullana, J. «Règim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears», núm. 4, 2006 (R).

Bauzá Martorell, F. J. Prohibición de la publicidad en carreteras. Análisis jurisprudencial, núm. 7, 2009 (E).

Ley de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca, núm. 17, 2019 (E).

Garcías Planas, G. Algunas cuestiones sobre la prevaricación urbanística, núm. 8, 2010 (E).

Guardia Hernández, J. J. La tutela de los derechos fundamentales en el Derecho Urbanístico balear: a propósito de la sostenibilidad cultural-religiosa, núm. 12, 2014 (C).

Munar Fullana, J. La regulació de les activitats vinculades als usos admesos en el sòl rústic, núm. 1, 2003 (C).

Territori i urbanisme: evolució normativa, configuració institucional i relacions entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, núm. 2, 2004 (E).

Algunes notes sobre la llicència urbanística de legalització en la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en el seu desplegament reglamentari a l’illa de Mallorca, núm. 15, 2017 (E).

Algunes consideracions entorn del règim de majories exigibles als acords dels òrgans dels consells insulars en l’aprovació del planejament territorial i urbanístic, núm. 17, 2019 (E).

Validació de la potestat i causa expropiatòria prevista en la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, núm. 18, 2020 (CMJ).

Pinya Aguiló, J. Munar Fullana, J. «La configuració de la llicència urbanística municipal en el sistema normatiu balear», núm. 6, 2008 (R).

Segura Fuster, F. Munar Fullana, J. «L’activitat urbanística en el sòl rústic. Comentari al títol III de la Llei 6/1997, de 8 de juliol», núm. 3, 2005 (R).

Socias Camacho, J. M. Munar Fullana, J. «Comentaris a la Llei d’ordenació territorial de les Illes Balears. Llei 14/2000, de 21 de desembre», núm. 5, 2007 (R).

Socías Fuster, F. La reducció del termini de prescripció de les ordres de demolició a tan sols cinc anys, per efecte de la reforma de l’article 1964 Cc, núm. 18, 2020 (CMJ).

Terrassa Méndez, E. La reforma de los mecanismos de defensa del orden territorial, núm. 7, 2009 (E).

Tomás Marín, J. E. Blasco Esteve, A.; Munar Fullana, J. (dir). «Comentarios a la Ley de Urbanismo de las Illes Balears», núm. 17, 2019 (R).

Vid. Cultura, Llicències, Turisme

Organització administrativa

Bennàssar Moyà, A. La Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, núm. 5, 2007 (C).

Berrocal Vela, M. Á. Blasco Esteve, A. «Los consejos insulares», núm. 5, 2007 (R).

Blasco Esteve, A. Els consells insulars en el nou Estatut d’autonomia de 2007, núm. 6, 2008 (E).

Busquets López, M. Á. Breu estudi relatiu a la tutela financera que ha d’exercir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre els ens locals i, en particular, sobre els consorcis, núm. 5, 2007 (C).

Munar Fullana, J. Règim jurídic de la gestió fundacional del servei públic d’assistència sanitària de la Seguretat Social a les Illes Balears, núm. 5, 2007 (E).

Comentari a la STC 132/2012, de 19 de juny, sobre la Llei 8/2000, de 29 d’octubre, de consells insulars. Un tancament en fals de la problemàtica del règim d’organització i funcionament?, núm. 11, 2013 (C).

Navarro Sánchez, Á. C. La nova organització del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, núm. 3, 2005 (C).

Pons Irazazábal, F. Els consells insulars com a institucions de la comunitat autònoma, núm. 6, 2008 (E).

Roca Morey, P. DA. «Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares», núm. 1, 2003 (R).

Segura Ginard, L. J. Notes sobre organització a la nova Llei de règim jurídic de l’Administració balear, núm. 2, 2004 (C).

Torres Bonet, M.; Navarro Sánchez, Á. C. El Consell Insular de Formentera a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 6, 2008 (E).

Vid. Administració pública, Consells insulars, Govern, Règim local

Parelles estables

Ferrer Tapia, B. DA. «Comentarios a la Ley de Parejas Estables de las Illes Balears», núm. 6, 2008 (R).

Extinción de la pareja de hecho: ¿convivencia o cohabitación? (A propósito de la Sentencia del TSJIB 1/2011, de 3 de octubre), núm. 10, 2012 (C).

Mir de la Fuente, T. Las parejas estables y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, núm. 1, 2003 (C).

Torres Lana, J. Á. El régimen jurídico de las parejas estables en las Islas Baleares, núm. 3, 2005 (E).

Vid. Dret civil balear, Matrimoni

Parlament

Ferrer i Cànoves, J. Reflexions sobre l’article 24.6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 3, 2005 (C).

Ramallo Massanet, J. El bloque presupuestario en España: presupuesto, acompañamiento, estabilidad, núm. 1, 2003 (E).

Ramos Rubio, C. Los aforamientos en el ámbito autonómico, núm. 19, 2020 (C).

Vid. Organització administrativa

Partits polítics

Oheling de los Reyes, A. Oliver Araujo, J.; Calafell Ferrá, V. J. «Los Estatutos de los Partidos Políticos españoles. Partidos con representación parlamentaria», núm. 6, 2008 (R).

Patrimoni històric

Bonet Bonet, P. DA. «Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears», núm. 3, 2005 (R).

Gómez Martínez, C. Nadal i Huguet, G. «Noticiari de fets memorables de Mallorca (1749-1828). Edició i estudi preliminar de Carme Simó Roca», núm, 17, 2019 (R).

González Moreno, B. Pons-Estel Tugores, C. «El patrimonio cultural de la Iglesia Católica en las Islas Baleares, Los convenios con las administraciones públicas», núm. 9, 2011 (R).

Navarro Sánchez, Á. C. La protecció de la cultura popular i tradicional a les Illes Balears (i Pitiüses). Una visió, des del dret, d’allò que és tangible i d’allò que és intangible o immaterial, núm. 15, 2017 (C).

Poder Judicial

Aguiló Regla, J. Los deberes inherentes a la práctica de la jurisdicción: aplicación del Derecho, independencia e imparcialidad, núm. 10, 2012 (E).

Atienza Rodríguez, M. «Podemos hacer más. Otra forma de pensar el Derecho», núm. 13, 2015 (R).

«El tribunal se retira a deliberar». Un desafío teórico para juristas prácticos, núm. 20, 2021 (E).

Ballester Cardell, M. Justícia i comunitats autònomes. Les dificultats per superar les resistències a la descentralització del Poder Judicial, núm. 4, 2006 (E).

Pressuposts

Amengual Antich, J. Andreu Mestre, A. «Las modificaciones presupuestarias. Un análisis en el ordenamiento financiero del Estado y en el de las Comunidades Autónomas», núm. 4, 2006 (R).

Fernández González, C. La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el nou Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Ferrer i Cànoves, J. Reflexions sobre l’article 24.6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 3, 2005 (C).

Mas Rigo, J. M. El reconocimiento extrajudicial de créditos en la Administración, núm. 4, 2006 (C).

Mir de la Fuente, T. DA. «La distribución territorial del poder financiero en España. Libro homenaje al profesor Juan Ramallo Massanet», núm. 13, 2015 (R).

Ramallo Massanet, J. El bloque presupuestario en España: presupuesto, acompañamiento, estabilidad, núm. 1, 2003 (E).

Santamaría Pastor, J. A. El mito de la solvencia de la Administración, núm. 11, 2013 (E).

Trias Prats, B. Navarro Gómez, R. J. «Las tarifas como instrumentos de financiación de los servicios earoportuarios en el Derecho español, » núm. 20, 2021 (R).

Vid. Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Dret tributari, Règim local

Procediment sancionador

García Garriga, J. Terminación del procedimiento sancionador en los casos de pago voluntario y cómputo del plazo de impugnación ante la jurisdicción, núm. 19, 2020 (CMJ).

Procés civil

Gómez Martínez, C. No hi ha mutatio libelli malgrat l’augment substancial de la petició de la demanda, núm. 18, 2020 (CMJ).

Protecció del menor

Ferrer Guardiola, J. A. Verdera Izquierdo, B. «La actual configuración jurídica del interés del menor. De la discrecionalidad a la concreción», núm. 19, 2020 (R).

Gil Membrado, C. Consideraciones y protección jurídica de los datos del nasciturus en la historia clínica, núm. 5, 2007 (E).

Gutiérrez Santiago, P. «La protección jurídico-civil del nasciturus y del recién nacido: derechos, expectativas e intereses», núm. 15, 2017 (R).

Montserrat Sánchez-Escribano, M.ª I. Reflexiones sobre el child grooming. A propósito del libro «El delito de online child grooming o propuesta sexual telemática a menores», núm. 15, 2017 (C).

Munar Bernat, P. A. La protección del menor en las Islas Baleares, núm. 1, 2003 (C).

Vid. Dret civil, Dret penal, Sanitat i salut pública

Règim local

Alemany Garcías, J. Durán García, J.; Monteserin Heredia, S. «Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales», núm. 18, 2020 (R).

Ballester Cardell, M. Torres Bonet, M. «L’estatut dels regidors a les Illes Balears», núm. 7, 2009 (R).

Busquets López, M. Á. Breu estudi relatiu a la tutela financera que ha d’exercir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre els ens locals i, en particular, sobre els consorcis, núm. 5, 2007 (C).

Delgado Truyols, Á. La «intervención» de pólizas bancarias firmadas entre entidades financieras y corporaciones públicas por el secretario de la corporación, núm. 8, 2010 (C).

Espuey Servera, I. Bauzá Martorell, F. J. «Naturaleza jurídica de la concesión de hecho consentida por la administración. El suministro de agua potable al margen de una concesión formal», núm. 11, 2013 (R).

Mas Cladera, P. A. Autonomia i control de les entitats locals: una aproximació, núm. 2, 2004 (E).

Muñoz i Rodón, R. M. Ocio ruidoso y actuación administrativa local, núm. 4, 2006 (C).

Pinya Aguiló, J. Munar Fullana, J. «La configuració de la llicència urbanística municipal en el sistema normatiu balear», núm. 6, 2008 (R).

Rubí Tomàs, S. Referèndums municipals versus consultes ciutadanes: la qüestió en la Llei balear de consultes populars i processos participatius, núm. 18, 2020 (C).

Vid. Consells insulars, Llicències, Sindicatura de Comptes

Reglament

Carro Fernández-Valmayor, J. L. La potestad reglamentaria de los Consejos Insulares, núm. 1, 2003 (E).

Ginard Verger, M. DA. «La potestat reglamentària dels consells insulars», núm. 8, 2010 (R).

Munar Fullana, J. Territori i urbanisme: evolució normativa, configuració institucional i relacions entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, núm. 2, 2004 (E).

Segura Ginard, L. J. Sobre la potestat reglamentària normativa dels consells insulars a la llum de l’Estatut d’autonomia, núm. 6, 2008 (E).

Vid. Administració pública, Consells insulars

Responsabilitat patrimonial de l’Administració

Bauzá Martorell, F. J. Prohibición de la publicidad en carreteras. Análisis jurisprudencial, núm. 7, 2009 (E).

Calafell Ferrá, V. J. La doctrina del Consell Consultiu de las Illes Balears sobre responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, núm. 4, 2006 (E).

Manent Alonso, L. Las singularidades de las reclamaciones por daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la COVID-19, núm. 20, 2021 (C).

Sanitat i salut pública

Calafell Ferrá, V. J. La doctrina del Consell Consultiu de las Illes Balears sobre responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, núm. 4, 2006 (E).

Fullana Barceló, P. La incidència de la COVID-19 en l’ordenament espanyol i balear, núm. 18, 2020 (CAN).

García Garriga, J. La regulación actual de la actividad de las asociaciones cannábicas y los clubes sociales y terapéuticos de cannabis, núm. 16, 2018 (E).

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia: el nacimiento de un nuevo derecho individual, núm. 20, 2021 (CAN).

Gil Membrado, C. Consideraciones y protección jurídica de los datos del nasciturus en la historia clínica, núm. 5, 2007 (E).

Gutiérrez Santiago, P. «La protección jurídico-civil del nasciturus y del recién nacido: derechos, expectativas e intereses», núm. 15, 2017 (R).

González-Hernández, E. El artículo 51 CE: la educación en consumo de productos higiénico-sanitarios en tiempos de COVID-19, núm. 19, 2020 (E).

Manent Alonso, L. Las singularidades de las reclamaciones por daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la COVID-19, núm. 20, 2021 (C).

Martínez Perelló, A. El consentimiento informado. Especial referencia a la normativa y jurisprudencia balear, núm. 12, 2014 (C).

Munar Fullana, J. Règim jurídic de la gestió fundacional del servei públic d’assistència sanitària de la Seguretat Social a les Illes Balears, núm. 5, 2007 (E).

Pons-Estel Tugores, C. Algunos supuestos de objeción de conciencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Servera Martínez, J. M. Gimeno Feliu, J. M.ª; García-Álvarez, G. «Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor», núm. 19, 2020 (R).

Vid. Constitució espanyola, Dret civil, Organització administrativa, Protecció del menor, Serveis socials

Serveis socials

Berrocal Vela, M. Á. Consideraciones críticas sobre el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, núm. 4, 2006 (C).

Introducción a la nueva Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

La función social del derecho de propiedad en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, núm. 17, 2019 (C).

García Canals, N. DA. «Immigració, Autonomia i Integració», núm. 1, 2003 (R).

Montserrat Sánchez-Escribano, M.ª I. Reflexiones sobre el child grooming. A propósito del libro «El delito de online child grooming o propuesta sexual telemática a menores», núm. 15, 2017 (C).

Vid. Protecció del menor

Servituds

Vid. Drets reals

Sindicatura de Comptes

Mas Cladera, P. A. Autonomia i control de les entitats locals: una aproximació, núm. 2, 2004 (E).

Algunes reflexions i idees sobre el control dels poders públics en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, núm. 8, 2010 (C).

Vid. Règim local

Sòl

Vid. Ordenació del territori i urbanisme, Turisme

Successions i donacions

Bergas Forteza, A. El Tribunal Suprem determina quins elements s’han d’entendre inclosos en el concepte d’aixovar domèstic a efectes de l’impost sobre successions i donacions, núm. 19, 2020 (CMJ).

Busto Lago, J. M. Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar, núm. 18, 2020 (E).

Canals Prats, A. Desheredación injusta: legitimación y derecho de representación, núm. 20, 2021 (CAR).

Delgado Truyols, Á. ¿Existe la colación en el Derecho sucesorio mallorquín?, núm. 10, 2012 (C).

Doral García, J. A. Sobre la interpretación del testamento, núm. 5, 2007 (E).

Ferrer Tapia, B. Distribución de herencia en escritura pública: su validez frente a un testamento posterior (A propósito de la Sentencia del TSJIB 4/2010, de 30 de septiembre), núm. 9, 2011 (C).

Preterición, desheredación o aplicación del artículo 834 del Código Civil en las Islas Baleares (a propósito de la STSJIB 2/2014, de 5 de junio), núm. 14, 2016 (C).

Font Cortés, M. Incentivos fiscales a la empresa familiar: a propósito de la reciente doctrina de la Dirección General de Tributos sobre su aplicación a los pactos sucesorios de la Compilación Civil balear, núm. 19, 2020 (C).

Garau Juaneda, L. El ámbito de vigencia, el ámbito de aplicación y el ámbito de eficacia de los derechos civiles autonómicos: al hilo del caso particular del articulo 50 de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, núm. 19, 2020 (E).

Garcías de España, E. La posición del cónyuge viudo en Ibiza en la sucesión intestada y su regulación a través de la técnica de la remisión estática al Código Civil, núm. 11, 2013 (C).

Llodrà Grimalt, F. La regulación del heredero distribuidor en la compilación de Derecho civil balear, núm.7, 2009 (E).

El dret successori balear: de conjunt inorgànic a unitat vital, si el llegim a la llum dels seus principis, núm. 14, 2016 (E).

Masot Miquel, M. Donació universal condicionada a la prestació de serveis i aliments revocada pel distanciament entre donant i donatària, núm. 19, 2020 (CMJ).

El testament hològraf en què no hi ha institució d’hereu pot tenir validesa com a codicil, núm. 19, 2020 (CMJ).

Hi ha col·lació en el nostre dret? Un supòsit de convergència entre llegítima i donacions inter vivos als legitimaris sense cap referència a la col·lació, núm. 19, 2020 (CMJ).

Validesa del pacte de donació amb definició de llegítima atorgat per una ciutadana francesa i els seus fills, residents tots ells a Mallorca, núm. 20, 2021 (CMJ).

Paniza Fullana, A. La problemática de la reserva vidual en el Derecho Civil de Mallorca (A propósito de la Sentencia del TSJIB, de 1 de febrero), núm. 9, 2011 (C).

Pons Salvà, M. El pacto sucesorio mallorquin: la «diffinitio», núm. 11, 2013 (C).

Torres Lana, J. Á. Fideicomiso de residuo, legado de usufructo y toma de posesión de los bienes legados. Preferencia de la Compilación sobre el Código Civil (a propósito de la Sentencia del TSJIB 1/2010, de 1 de febrero), núm. 9, 2011 (C).

Verdera Izquierdo, B. Reflexiones sobre la prohibición del testamento mancomunado en el Código Civil, núm. 8, 2010 (E).

Vid. Dret civil, Dret civil balear

Transport

Navarro Sánchez, Á. C. La Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera: la implementación concreta y efectiva de su contenido abstracto, en materia de movilidad y tráfico automovilístico, núm. 20, 2021 (C).

Pons-Portella, M. Estudi de la Llei 46/1981, de 29 de desembre: l’origen del «descompte de resident», núm. 15, 2017 (C).

L’evolució jurídica del «descompte de resident» (1987-2017), núm. 16, 2018 (E).

Trias Prats, B. Navarro Gómez, R. J. «Las tarifas como instrumentos de financiación de los servicios earoportuarios en el Derecho español» núm. 20, 2021 (R).

Vid. Turisme

Treball i ocupació

Vid. Dret laboral

Tributs

Vid. Dret tributari

Turisme

Blasco Esteve, A. La legislación turística en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, núm. 2, 2004 (E).

Calafell Ferrá, V. J. La supresión de la colegiación obligatoria de los guías turísticos de las Illes Balears, núm. 19, 2020 (C).

Feliu Álvarez de Sotomayor, S. Paniza Fullana, A. «Viajes combinados y servicios de viaje vinculados: replanteamiento de conceptos y sus consecuencias sobre la responsabilidad», núm. 16, 2018 (R).

Garcías de España, E. Tur Faúndez, M.ª N. (coord). «Autorregulación y solución de conflictos en el ámbito del turismo», núm. 14, 2016 (R).

Martínez Cañellas, A. Contracte d’allotjament (d’estades turístiques) en habitatges versus contracte d’arrendament de temporada, en la regulació jurídica del turisme a Balears, núm. 12, 2014 (E).

Navarro Gómez, R. J. Fernández González, C. «El impuesto balear sobre estancias turísticas», núm. 16, 2018 (R).

Socías Fuster, F. El cas Airbnb. La confrontació de la política turística balear amb les noves formes de comercialització turística per internet, núm. 19, 2020 (CMJ).

Torres Lana, J. Á. La protección del turista en el Derecho español (Apuntes para un estudio), núm. 1, 2003 (E).

Trias Prats, B. Navarro Gómez, R. J. «Las tarifas como instrumentos de financiación de los servicios earoportuarios en el Derecho español» núm. 20, 2021 (R).

Vaquer Ferrer, F. A. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears avala la licitud del Decret de l’impost balear sobre estades turístiques, núm. 18, 2020 (CMJ).

Vid. Dret civil, Dret tributari, Ordenació del territori i urbanisme, Transport

Urbanisme

Vid. Ordenació del territori i urbanisme

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart