Número 13

>
Número 13

Los escritos en la sección de Libros de revistas como la RJIB pueden ser una mera noticia, en la que lo más importante es la selección misma del libro recensionado, o algo más. Como debe ser, cuando el libro lo merece. Este es el caso del nuestro, por la importancia y actualidad del tema, desde la óptica jurídica española y,…

Si las recensiones llevaran título, el de esta podría ser el siguiente: «Un gran libro con un título ambiguo: ¿podemos o debemos hacer más?». Pero vayamos por partes. ¿Por qué un gran libro? Porque se trata de una magistral ilustración de lo que el autor llama en la presentación «Otra forma de pensar el Derecho». Es decir, se trata de…

IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 130/2013, DE 9 DESEMBRE. Ponent: Sra. Ordóñez Delgado. PREVARICACIÓ URBANÍSTICA. FALSEDAT. DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 2. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA SEGONA, NÚM. 676/2014, DE 15 D’OCTUBRE. Ponent: Sr. del Moral García. COSTES. REVOCACIÓ DE PRONUNCIAMENT ABSOLUTORI PER RAONS PROBATÒRIES. PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA. DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. ART.…

VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 8 DE JULIOL DE 2014, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 2693/2013. Ponent: Sr. Sempere Navarro. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT NO FIXO DE PLANTILLA PER AMORTITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL EN QUÈ PRESTAVA SERVEIS UN TREBALLADOR D’UNA CORPORACIÓ LOCAL, SENSE HAVER SUPERAT UN PROCEDIMENT…

II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2014, DE 5 DE JUNY. Ponent: Sr. Monserrat Quintana. ATRIBUCIÓ DE LLEGÍTIMA AL CÒNJUGE VIUDO SEPARAT JUDICIALMENT SI LA CAUSA DE LA SEPARACIÓ ÉS IMPUTABLE AL CÒNJUGE PREMORT. INTRANSCENDÈNCIA DEL FET QUE A LA PART DISPOSITIVA DE LA SENTÈNCIA…

I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 3/2014, DE 16 DE GENER (PLE). CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIES. Ponent: Sra. Roca Trías. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES SOBRE INSTAL•LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA. MAR TERRITORIAL I TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. RELACIONS ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES I PRINCIPI DE COL•LABORACIÓ. Resum dels fets: mitjançant el plantejament d’un conflicte positiu de competències, la Xunta de…

I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 3/2014, DE 16 DE GENER (PLE). CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIES. Ponent: Sra. Roca Trías. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES SOBRE INSTAL•LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA. MAR TERRITORIAL I TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. RELACIONS ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES I PRINCIPI DE COL•LABORACIÓ. Resum dels fets: mitjançant el plantejament d’un conflicte positiu de competències, la Xunta de…

III. Civil Audiència Provincial 1. RESOLUTÒRIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 180/2013, D’11 DE DESEMBRE. Ponent: Sr. Gómez Martínez. RECÀLCUL D’INTERESSOS DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA LLEI 1/2013, DE 14 DE MAIG. Resum dels fets: la Resolutòria de primera instancia considera abusius els interessos moratoris pactats en l’escriptura de préstec garantit amb hipoteca objecte d’execució i rebutja la…

I. Introducció. II. La llegítima del cònjuge vidu i la modificació del sistema de separació i divorci de l’any 2005: STSJIB 2/2014, de 5 de juny. 1. Primera qüestió: la separació, com només romp la convivència però no el vincle matrimonial, no fa perdre el dret a llegítima a favor del cònjuge a qui no se li ha imputat la…

I. Normativa aplicable. II. Obligaciones impuestas por la Ley de 1993. III. Obligaciones impuestas por la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario. 1. La diligencia debida. A. Identificación formal (art. 3). B. Control de la actividad del cliente. C. Identificación del titular real. 2. Las obligaciones de información. 3. Las medidas de control interno. 4.…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart