Número 21

>
Número 21

Sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (algunas inexactitudes y tergiversaciones en el debate)* Carmen Tomás-Valiente Lanuza Profesora Titular de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears RESUMEN A raíz de la promulgación de la Ley española reguladora de la eutanasia no pocos estudios se han servido de determinada jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional…

Entrada y registro domiciliarios: el consentimiento Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 6/2021, de 13 de enero (ponente: Sr. Puente Segura). Los antecedentes Esta Sentencia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 8/2018, de 30 de octubre, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de…

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 140/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez). La tripleta de defenses jurisdiccionals que són factibles en el cas de produir-se un acomiadament col·lectiu La tortuosa redacció de l’art. 124 de la Llei 36/2011,…

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació ordinari) núm. 425/2021, de 22 d’abril (ponent: Sr. Bodas Martín). L’enunciat d’aquest comentari no pot ser considerat desmesurat, a la vista…

Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil. Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen la regla de la clàusula rebus sic stantibus Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 40/2021, de 9 de març (recurs núm. 608/2020; ECLI:ES:APIB:2021:111) (ponent: Sr. Izquierdo Téllez). Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 87/2021, de…

El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 108/2021, de 13 de maig (Ple) (ponent: Sr. Xiol Ríos). El plantejament del recurs i la delimitació del seu objecte, d’acord amb els…

Inconstitucionalitat del mètode de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Sentència del Tribunal Constitucional (qüestió d’inconstitucionalitat) núm. 182/2021, de 26 d’octubre (Ple) (ponent: Sr. Enríquez Sancho). La formulació de la qüestió d’inconstitucionalitat en el context d’altres pronunciaments del TC i la delimitació exacta del nou supòsit plantejat La Sala Contenciosa Administrativa…

El llamado cierre registral y el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de diciembre de 2020 Los antecedentes Se presenta mandamiento y sentencia de 14 de febrero de 2020 de un Juzgado de Primera Instancia de Palma, en la que se declara que…

El procedimiento de cesión obligatoria de viviendas y los derechos de adquisición preferente de la Administración en las Islas Baleares* Mariángeles Berrocal Vela Abogada de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears SUMARIO I. Introducción. II. El procedimiento de cesión de uso obligatorio. 1. La iniciación. 2. El Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas. 3. La fijación del justiprecio. III. Los…

Reflexiones sobre la regulación del uso de medios técnicos de captación del sonido en el sistema procesal español* Julio Cano Antón Teniente Fiscal de la Fiscalía de las llles Balears SUMARIO I. Introducción. II. El contenido esencial de los derechos fundamentales en presencia según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. III. Aspectos técnicos y operativos relevantes del uso de los…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart