Número 19

>
Número 19

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (2020) I. Lleis i normes amb rang de llei Des de l’última crònica normativa publicada en aquesta Revista, el món ha canviat profundament com a conseqüència de la propagació global de la COVID-19. D’una manera o altra, tots ho hem patit personalment i no és necessari estendre’s al respecte; els canvis s’han manifestat…

Los aforamientos en el ámbito autonómico Carlos Ramos Rubio Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña SUMARIO I. La institución del aforamiento y su carácter polémico. II. Tipos de aforamiento en el ámbito autonómico. 1. El de los parlamentarios y del presidente y los miembros de los Consejos de Gobierno de las…

La protecció del medi ambient i de l’entorn urbà com a justificació dels límits en la Directiva de serveis en el mercat interior Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 144/2020, de 28 d’abril (ponent: Sr. Delfont Maza). La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre,…

La actual configuración jurídica del interés del menor. De la discrecionalidad a la concreción. B. VERDERA IZQUIERDO. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. I La Dra. Verdera Izquierdo, Catedrática de Derecho Civil en la Universitat de les Illes Balears, en la monografía que se comenta, aborda de forma actual, completa y pormenorizada la institución jurídica del «interés del menor». La autora,…

El cas Airbnb. La confrontació de la política turística balear amb les noves formes de comercialització turística per internet Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 158/2020, de 29 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   L’ordenació de l’activitat turística per part de les administracions públiques competents s’ha ajustat durant anys als…

Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor. J. M.ª GIMENO FELIU; G. GARCÍA-ÁLVAREZ. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2020. I Aquesta monografia s’emmarca en un projecte d’investigació denominat «La contratación pública como estrategia para la implementación de políticas públicas y al servicio de una nueva gobernanza». En aquest context, i atesa la…

L’ampliació del Parc Nacional de Cabrera. Les competències autonòmiques en la mar territorial Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem núm. 1507/2020, de 12 de novembre (ponent: Sr. Herrero Pina). La protecció del medi ambient en els territoris insulars afecta sovint a zones costaneres amb el que no són estranyes les col·lisions entre les competències autonòmiques en matèria…

Terminación del procedimiento sancionador en los casos de pago voluntario y cómputo del plazo de impugnación ante la jurisdicción Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 466/2020, de 30 de septiembre (ponente: Sr. Fiol Gomila). Esta reciente Sentencia, dictada en los autos del rollo de apelación núm. 191/2019, dimanantes…

La compensació econòmica del treball per a la família exigeix l’empobriment del cònjuge que la reclama Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 3/2019, de 30 de maig (ponent: Sra. Vidal Mercadal). En el núm. 17 d’aquesta Revista es comentà la Sentència núm. 204/2018, de 14 de juny, de la…

Donació universal condicionada a la prestació de serveis i aliments revocada pel distanciament entre donant i donatària Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 170/2019, de 30 d’abril (ponent: Sr. Artola Fernández). El 20 de març de 2009 es va atorgar una donació universal en la qual la donatària es va comprometre a cuidar i assistir…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart