Número 11

>
Número 11

I El Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, inicia la seva exposició de motius fent referència a dades concretes sobre l’atur i al fet que la crisi econòmica ha posat en evidència la insostenibilitat del model laboral espanyol, motiu pel qual la norma que s’aprova es fixa com…

I Con gran satisfacción he asumido el encargo de preparar una breve recensión sobre la última obra publicada por el Doctor Bauzá Martorell, administrador civil del Estado (en excedencia), abogado y, en la actualidad, miembro del Consell Consultiu de las Illes Balears. Pues bien, se trata de una espléndida monografía galardonada recientemente con la III Edición del Premio Ángel Olavarria…

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2011 i octubre 2012 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei D’entre el conjunt de normes que s’han aprovat durant el temps a què es refereix aquesta crònica, n’hem de destacar, en primer lloc, aquelles que principalment neixen amb la voluntat de fer front a la greu crisi econòmica i financera…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2011 – octubre 2012) 1. RESOLUCIÓ D’1 DE MARÇ DE 2012. OBRA NOVA ACABADA. REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ. Resum dels fets: Per part del notari recurrent es av autoritzar el 22 de setembre de 2011 una acta de finalització d’obra, quina construcció va ser declarada davant el mateix…

A. Sala IV del Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA D’1 DE MARÇ DE 2008, DICTADA EN EL  RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA NÚM. 4478/2010. Ponent: Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. MÒDUL DE RETRIBUCIÓ DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES. SECTOR PROFESSIONAL DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT. INTERPRETACIÓ DE SENTÈNCIA ANTERIOR TAMBÉ DICTADA –AMB CARÀCTER GENERAL I ABSTRACTE- EN UNIFICACIÓ DE…

A. Tribunal Suprem (Sala 3ª). 1. SENTÈNCIA DE 27 DE JUNY DE 2012. RECURS Núm. 3913/2010. Ponent: Maurandi Guillén. CONTRACTES. DISCRECIONALITAT TÈCNICA. MOTIVACIÓ. Resum dels fets:  En expedient administratiu de concessió de la gestió de llocs d’amarrament en el port de Formentera, l’Autoritat Portuària de l’Estat va resoldre el concurs segons la valoració d’una “comissió tècnica de valoració” que va…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA  DE LA SECCIÓ TERCERA, NÚM 82 DE 2012 DE 16 DE FEBRER. Ponent: Moragues Vidal. INDEMNITZACIÓ PER INCOMPLIMENT D’UN CONTRACTE BANCARI D’INVERSIÓ EN PARTICIPONS PREFERENTS PER MANCA D’INFORMACIÓ DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE Resum dels fets:  El 15 d’abril de 2007 l’actora va fer una inversió de 50.000 € mitjançant l’entitat bancària demandada. Al·lega que es…

Sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM, 4/2012 DE 24 D’OCTUBRE. Ponent Sr. Capó Delgado. POSSIBILITAT QUE EN ELS RECURSOS DE CASSACIÓ PER INFRACCIÓ DE NORMA FORAL ES PUGUIN CONÈIXER ELS MOTIUS D’INFRACCIÓ PROCESSAL. INTANGIBILITAT EN LA CASSACIÓ DELS FETS PROVATS. QUESTIÓ NOVA. DRET A LA SUCCESSIÓ INTESTADA DEL CÒNJUGE VIUDO…

1. SENTÈNCIA NÚM. 26/2012, D’1 DE MARÇ (PLE). RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. Ponent: Pérez Tremps. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE COMERÇ INTERIOR. RÈGIM ADMINISTRATIU DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS. HORARIS. VENDA DE SALDOS I MODALITATS DE LIMITACIÓ DE VENDES: PROHIBICIÓ TEMPORAL D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I DE VENDA A PÈRDUES. ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: COMPETÈNCIES EXCLUSIVES I MODALITZACIÓ PER LA…

I. INTRODUCCION La sucesión contractual, denominada más vulgarmente como “pacto sucesorio”, hace referencia a un negocio jurídico en sí mismo considerado, caracterizándose por el hecho de haber sido una figura prohibida en el derecho común durante siglos. De forma breve y sin profundizar en el concepto, se diría que la sucesión contractual, puede configurarse como un instrumento de planificación sucesoria,…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart