Categoría: Número 11

La reestructuración de las plantillas laborales en las administraciones públicas. El real decreto ley 3/2012. R. Roqueta Buj. València: Tirant lo Blanch, 2012.

I El Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, inicia la seva exposició de motius fent referència a dades concretes sobre l’atur i al fet que la crisi econòmica

Etiquetado con: ,

Naturaleza jurídica de la concesión de hecho consentida por la administración. El suministro de agua potable al margen de una concesión formal , F. J. Bauzá Martorell, Granada, ed. Comares, 2012.

I Con gran satisfacción he asumido el encargo de preparar una breve recensión sobre la última obra publicada por el Doctor Bauzá Martorell, administrador civil del Estado (en excedencia), abogado y, en la actualidad, miembro del Consell Consultiu de las

Etiquetado con: ,

Activitat normativa número 11

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2011 i octubre 2012 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets llei D’entre el conjunt de normes que s’han aprovat durant el temps a què es refereix aquesta crònica, n’hem de destacar,

Etiquetado con: ,

Activitat registral número 11

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2011 – octubre 2012) 1. RESOLUCIÓ D’1 DE MARÇ DE 2012. OBRA NOVA ACABADA. REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ. Resum dels fets: Per part del notari recurrent es av

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Laboral Número 11

A. Sala IV [Social] del Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA D’1 DE MARÇ DE 2008, DICTADA EN EL  RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA NÚM. 4478/2010. Ponent: Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. MÒDUL DE RETRIBUCIÓ DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES.

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contenciosa Administrativa Número 11

A. Tribunal Suprem (Sala 3ª). 1. SENTÈNCIA DE 27 DE JUNY DE 2012. RECURS Núm. 3913/2010. Ponent: Maurandi Guillén. CONTRACTES. DISCRECIONALITAT TÈCNICA. MOTIVACIÓ. Resum dels fets:  En expedient administratiu de concessió de la gestió de llocs d’amarrament en el port

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Civil Número 11

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA  DE LA SECCIÓ TERCERA, NÚM 82 DE 2012 DE 16 DE FEBRER. Ponent: Moragues Vidal. INDEMNITZACIÓ PER INCOMPLIMENT D’UN CONTRACTE BANCARI D’INVERSIÓ EN PARTICIPONS PREFERENTS PER MANCA D’INFORMACIÓ DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE Resum dels fets: 

Etiquetado con: ,

Jurisprudència de Dret Civil Balear Número 11

Sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM, 4/2012 DE 24 D’OCTUBRE. Ponent Sr. Capó Delgado. POSSIBILITAT QUE EN ELS RECURSOS DE CASSACIÓ PER INFRACCIÓ DE NORMA FORAL ES PUGUIN CONÈIXER ELS

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Constitucional Número 11

1. SENTÈNCIA NÚM. 26/2012, D’1 DE MARÇ (PLE). RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. Ponent: Pérez Tremps. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE COMERÇ INTERIOR. RÈGIM ADMINISTRATIU DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS. HORARIS. VENDA DE SALDOS I MODALITATS DE LIMITACIÓ DE VENDES: PROHIBICIÓ TEMPORAL

Etiquetado con: ,

El pacto sucesorio mallorquín: La "diffinitio"

I. INTRODUCCION La sucesión contractual, denominada más vulgarmente como “pacto sucesorio”, hace referencia a un negocio jurídico en sí mismo considerado, caracterizándose por el hecho de haber sido una figura prohibida en el derecho común durante siglos. De forma breve

Etiquetado con: ,