Número 14

>
Número 14

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2015. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 3117/2013. Ponent: Sr. Peces Morate. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN EL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. Resum dels fets: el Consell Insular de Mallorca va aprovar definitivament la Modificació…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2015, DE 23 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr. Aguiló Monjo. LLEGÍTIMA VIDUAL: IMPROCEDÈNCIA EN CAS DE SEPARACIÓ DE FET. PREDETRACCIÓ DELS BÉNS INTEGRANTS DEL PARAMENT DE LA CASA:…

rjib14 ESTUDIS EL RÉGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO Y SU MARCO EN EL CÓDIGO CIVIL Gabriel García Cantero Catedrático emérito de Derecho Civil Universidad de Zaragoza   I. Concepto de régimen matrimonial primario. 1. Origen en la doctrina francesa y belga. 2. Recepción en la doctrina española. II. Numerus apertus del contenido del régimen matrimonial primario. III. Terminología. IV. Criterios de ordenación.…

rjib14 ESTUDIS EL DRET SUCCESSORI BALEAR: DE CONJUNT INORGÀNIC A UNITAT VITAL, SI EL LLEGIM A LA LLUM DELS SEUS PRINCIPIS✴ Francesca Llodrà Grimalt Professora titular de dret civil Universitat de les Illes Balears   I. Introducció. El dret successori balear: un dret de principis? II. L’explicació sobre els principis successoris en l’exposició de motius de la Compilació. III. La…

rjib14 LLIBRES Eugenia Garcías de España Advocada Professora associada de dret civil de la Universitat de les Illes Balears (Autorregulación y solución de conflictos en el ámbito del turismo) AUTORREGULACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL TURISMO. M.ª N. TUR FAÚNDEZ (coord.). Madrid: Colex, 2014.   I La presente obra se encuadra dentro de la colección «El derecho…

rjib14 LLIBRES Catalina Munar Miquel Professora associada de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears (Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el Derecho Civil)   BOSQUEJO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL DERECHO CIVIL. F. LLODRÀ GRIMALT. Barcelona: Huygens editorial, 2015. I Desde la ciencia jurídica, el Derecho ambiental se aborda, de forma ya consolidada, por parte del Derecho administrativo…

rjib14 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2014-octubre 2015) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears   I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Durant els mesos a què es refereix aquesta crònica, s’han celebrat eleccions al Parlament de les Illes Balears que han dut com a conseqüència la formació d’un nou Govern amb una orientació política ben distinta…

rjib14 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2014-octubre 2015) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2015. SOCIETATS DE CAPITAL I ACTIUS ESSENCIALS. Resums dels fets: mitjançant escriptura es constitueix hipoteca per la societat mercantil «A.G. de T. y T., S.L.», sobre la finca registral núm.…

rjib14 COMENTARIS I NOTES LLUMS I OMBRES SOBRE LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN PERSPECTIVA COMPETENCIAL Mercè Corretja Torrens Responsable de l’Àrea de Recerca Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya I. El context polític de les reformes. II. Competències estatals i autonòmiques amb relació al règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu. 1. La…

rjib14 COMENTARIS I NOTES PRETERICIÓN, DESHEREDACIÓN O APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO CIVIL EN LAS ISLAS BALEARES (A PROPÓSITO DE LA STSJIB 2/2014, DE 5 DE JUNIO) Belén Ferrer Tapia Profesora Contratada Doctora Interina Universitat de les Illes Balears I. Hechos. II. Doctrina y comentario. III. Algunas reflexiones finales.   I. Hechos Dª Begoña, cónyuge en segundas nupcias y…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart