Jurisprudencia

>
Jurisprudencia

La doctrina de la pèrdua de la caducitat guanyada en les infraccions urbanístiques Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 814/2023, de 26 d’octubre (ponent: Sr. Socías Fuster). Plantejament introductori L’acció per al restabliment de la realitat física alterada davant l’execució d’obres il·legals i no legalitzades té un termini general de…

El uso del catalán por los órganos judiciales de las Illes Balears y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de amparo) núm. 37/2023, de 19 de abril (Pleno) (ponente: Sra. Segoviano Astaburuaga). El recurso de amparo contra la denegación de la traducción al castellano de resoluciones judiciales en catalán La Sentencia del Tribunal…

La caracterización jurídica y la eficacia real del régimen especial insular de las Illes Balears Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 50/2023, de 10 de mayo (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de las Illes Balears contra la Ley de presupuestos generales del Estado de 2021 por omisión legislativa La Sentencia del Tribunal Constitucional…

Règim de cooficialitat lingüística, principi de seguretat jurídica i drets a la igualtat i a la participació política en les entitats locals basques Sentència del Tribunal Constitucional (qüestió d’inconstitucionalitat) núm. 85/2023, de 5 de juliol (Ple) (ponent: Sr. Tolosa Tribiño). La controvèrsia envers la darrera normativa lingüística basca (legal i reglamentària) aplicable al món local La Sentència que es comenta prové…

La doctrina del TJUE sobre l’IRPH i la seva recepció a Balears Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juliol de 2023 (Assumpte C‑265/22). Plantejament del problema La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juliol de 2023 respon a un reenviament prejudicial plantejat pel Jutjat de Primera Instància núm.…

Inmigración ilegal Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 34/2023, de 5 de mayo (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). Introducción Con harta e indeseable frecuencia se da cuenta en los medios de episodios trágicos protagonizados por inmigrantes que por mar quieren alcanzar las costas sobre todo de Grecia, Italia…

Les extincions múltiples i consensuades de contractes de treball, per iniciativa patronal, computen als efectes de l’acomiadament col·lectiu Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació núm. 61/2023) núm. 558/2023, de 19 de setembre, (ponent: Sr. Moralo Gallego). La superació de les fingides aparences de voluntarietat obrera de les extincions Comptem amb l’antecedent d’una sentència anterior del…

L’extinció de la relació especial de treball dels interns en centres penitenciaris. Reconeixement del dret a la reparació Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 335/2022) núm. 566/2023, de 19 de setembre (ponent: Sr. Sempere Navarro). La dues presons dels penats en centres penitenciaris La primera obvietat de la…

La inactivitat administrativa davant una declaració responsable inexacta o falsa. Opera la prescripció o la caducitat? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 667/2023, de 12 de setembre (ponent: Sra. Frigola Castillón). Plantejament introductori La llicència ha estat, tradicionalment, el títol habilitant per a l’execució dels actes de transformació i ús…

Los derechos y deberes lingüísticos en la actividad comercial Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 117/2022, de 29 de septiembre (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso de inconstitucionalidad La Sentencia del Tribunal Constitucional 117/2022, de 29 de septiembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad 5332-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart