Número 05

>
Número 05

Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés Notari (El Derecho Foral de Mallorca) Fèlix Pons Irazazábal Advocat (Estudios en homenaje a Miguel Coll Carreras) Joana María Socios Camacho Professora titular de Dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears (Comentaris a la Llei d’ordenació territorial de les Illes Balears. Llei 14/2000,de 21 de desembre) Ricardo Navarro Gómez Doctor en Dret (Els impostos indirectes…

(octubre 2005 – setembre 2006) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis L’activitat legislativa del Parlament de les Illes Balears, dins el període a què es refereix aquesta crònica, ha estat presidida per l’elaboració de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la qual fou aprovada pel Ple…

  Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (octubre 2005 – setembre 2006) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 310 ijibOB ACTIVITAT REGISTRAL Antoni Canals Prats 1. RESOLUCIÓ DE 17 DE MAIG DE 2006. DONACIÓ: PERFECCIÓ, REVOCACIÓ I EFICÀCIA. Resum dels fets: Per escriptura de donació atorgada el 25 de juliol de 2005, la senyora A.…

(octubre 2005 – setembre 2006) Maria L. Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJIB (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM.…

VIDA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS Joan Fe. Thomas Mulet Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología I. Introducción1 La configuración jurídica de la noción de «Vida Familiar» aparece en el ordenamiento jurídico internacional estrechamente ligado a la de «Vida Privada», conceptuadas ambas como derechos de la personalidad en el ámbito del derecho a la intimidad. Se trata de…

COMENTARIS I NOTES BREU ESTUDI RELATIU A LA TUTELA FINANCERA QUE HA D’EXERCIR LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS SOBRE ELS ENS LOCALS I, EN PARTICULAR, SOBRE ELS CONSORCIS Miquel Àngel Busquets López Cap del Departament Jurídic i Administratiu Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears I. Introducció i normes reguladores1…

COMENTARIS I NOTES Antoni Bennàssar Moya LA COMPANYIA DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Professor de Dret constitucional Universitat de les Illes Balears Introducció. II. Poder i mitjans de comunicació. III. El marc normatiu de la ràdio i televisió pública a l’Estat espanyol. 1. Les bases normatives de la telvisió auto­nòmica a Espanya. 2. Les primeres televisions autonòmiques:…

PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BALEAR EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS AUTONÓMICOS: ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR Juan Calvo Vérgez Doctor en Derecho Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universidad de León I. El marco normativo del poder tributario de las Comunidades Autónomas. II. Análisis específico del Impuesto sobre la…

ESTUDIS CONSIDERACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DEL NASCITURUS EN LA HISTORIA / CLINICA Cristina Gil Membrado Abogada I. La vida humana en gestación. El estatuto jurídico del naciturus’: el derecho a la vida como prius de los restantes derechos Con carácter previo a abordar el régimen jurídico aplicable a los datos personales de salud referidos al nasciturus…

RÈGIM JURÍDIC DE LA GESTIÓ FUNDACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL A LES ILLES BALEARS Jaume Munar Fullana Doctor en Dret públic Professor associat de Dret administratiu Universitat de les Illes Balears Consideracions generals. II. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb incidència sobre la gestió de l’assistència sanitària de la Segure­tat…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart