Número 09

>
Número 09

ESTUDIS RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: REFLEXIONS ENTORN DE LA SEVA «DOGMÀTICA» I AL SISTEMA DE LA REFORMA DE 2010 DEL CODI PENAL Juan Carlos Carbonell Mateu Catedràtic de dret penal Universitat de València Introducció. II. Necessitat politicocriminal d’abordar la responsabilitat penal de les persones jurídiques. III. Els principals inconvenients dogmàtics. 1. La capacitat d’acció. 2. La culpabilitat. IV.…

ESTUDIS CONTINGUT I CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2010, DE 28 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES LLENGÜES OFICIALS Antoni Milian i Massana Catedràtic de dret administratiu Universitat Autònoma de Barcelona Introducció. II. El català com a llengua pròpia de Catalunya: la inconstituciona- litat de l’incís «y preferente» de l’article 6.1 EAC i la interpretació de l’expressió…

ESTUDIS LA RECIENTE SOLUCIÓN JUDICIAL DE UNA VIEJA CUESTIÓN TRIBUTARIA: LA LIÓUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS OUE HAN GRAVADO DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO EN ESPAÑA LAS DONACIONES DE BIENES r AMAMfl Al rr Tomás Mir de la Fuente (jANANLIALtb Abogado del Estado Recuerdo nostálgico. II. La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2009 como causa de la rememoración.…

COMENTARIS I NOTES LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR EL TRABAJO PARA LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL BALEAR (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 2/2010, DE 24 DE MARZO) María Nélida Tur Faúndez Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 24 de marzo de 2010. II.…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2009 – octubre 2010) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2010. NOMENAMENT DE DEFENSOR JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓ D’HIPOTECA EN GARANTIA DE PRÉSTEC Resum dels fets: mitjançant escriptura autoritzada el 29 de juliol de 2009 a favor d’una entitat crediticia,…

ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2009 – octubre 2010) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Entre les normes que s’han aprovat dins el període que abasta aquesta crònica, podem fer una primera agrupació que inclou totes aquelles que desenvolupen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Així, la Llei…

LLIBRES Antonio J. Térras a García President del TSJIB (Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales) Isidro Martín Sánchez Catedràtic de dret eclesiàstic de la Universitat Autònoma de Madrid (Derecho autonómico y religión. El caso balear) Beatriz González Moreno Professora titular de dret eclesiàstic de l’Estat de la Universitat de Vigo (El patrimonio cultural de…

COMENTARIS I NOTES LA PROBLEMÁTICA DE LA RESERVA VIDUAL EN EL DERECHO CIVIL DE MALLORCA (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 3/2010, DE 25 DE MAYO) Antonia Panizo, Fullana Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 25 de mayo de 2010: hechos. II. La cuestión…

COMENTARIS I NOTES DISTRIBUCIÓN DE HERENCIA EN ESCRITURA PÚBLICA: SU VALIDEZ FRENTE A UN TESTAMENTO POSTERIOR (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TSJIB 4/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE) Belén Ferrer Tapia Profesora ayudante Universidad de las Illes Balears Hechos. II. Planteamiento del problema y resolución del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. III. Análisis del «Acta de Manifestaciones…

COMENTARIS I NOTES ASPECTOS CIVILES DE LA LEY BALEAR 14/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, DE MEDIACIÓN FAMILIAR María Nélida Tur Faúndez Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears Introducción. II. Ámbito de aplicación de la Ley balear 14/2010. III. Contenido de la mediación. IV. Procedimiento de mediación y acuerdos adoptados. V. Valoración crítica de la nueva regulación…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart