Número 09

>
Número 09

ESTUDIS RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: REFLEXIONS ENTORN DE LA SEVA «DOGMÀTICA» I AL SISTEMA DE LA REFORMA DE 2010 DEL CODI PENAL Juan Carlos Carbonell Mateu Catedràtic de dret penal Universitat de València Introducció. II. Necessitat politicocriminal d’abordar la responsabilitat penal de les persones jurídiques. III. Els principals inconvenients dogmàtics. 1. La capacitat d’acció. 2. La culpabilitat. IV.…

ESTUDIS CONTINGUT I CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2010, DE 28 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES LLENGÜES OFICIALS Antoni Milian i Massana Catedràtic de dret administratiu Universitat Autònoma de Barcelona Introducció. II. El català com a llengua pròpia de Catalunya: la inconstituciona- litat de l’incís «y preferente» de l’article 6.1 EAC i la interpretació de l’expressió…

ESTUDIS LA RECIENTE SOLUCIÓN JUDICIAL DE UNA VIEJA CUESTIÓN TRIBUTARIA: LA LIÓUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS OUE HAN GRAVADO DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO EN ESPAÑA LAS DONACIONES DE BIENES r AMAMfl Al rr Tomás Mir de la Fuente (jANANLIALtb Abogado del Estado Recuerdo nostálgico. II. La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2009 como causa de la rememoración.…

COMENTARIS I NOTES LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR EL TRABAJO PARA LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL BALEAR (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DELTSJIB 2/2010, DE 24 DE MARZO) María Nélida Tur Faúndez Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 24 de marzo de 2010. II.…

COMENTARIS I NOTES DISTRIBUCIÓN DE HERENCIA EN ESCRITURA PÚBLICA: SU VALIDEZ FRENTE A UN TESTAMENTO POSTERIOR (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TSJIB 4/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE) Belén Ferrer Tapia Profesora ayudante Universidad de las Illes Balears Hechos. II. Planteamiento del problema y resolución del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. III. Análisis del «Acta de Manifestaciones…

COMENTARIS I NOTES ASPECTOS CIVILES DE LA LEY BALEAR 14/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, DE MEDIACIÓN FAMILIAR María Nélida Tur Faúndez Profesora titular de Derecho Civil Universidad de las Illes Balears Introducción. II. Ámbito de aplicación de la Ley balear 14/2010. III. Contenido de la mediación. IV. Procedimiento de mediación y acuerdos adoptados. V. Valoración crítica de la nueva regulación…

COMENTARIS I NOTES COMENTARI A LA LLEI BALEAR 12/2010, DE TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS Felio J. Bauza Martorell Advocat Plantejament. II. El perquè de la Directiva de serveis. III. La transposició de la Directiva de serveis i les fonts del dret. 1. Transposició formal. 2. Legislació prèvia a la Directiva de serveis. A. Estatal. B. Autonòmica. 3. fonts…

DOCUMENTS José Angel Torres Lana Catedràtic de dret civil Universitat de les Illes Balears EL DRET PRÒXIM: UNA REFLEXIÓ SOBRE L’ENTORN JURÍDIC L’honor que la rectora m’ha conferit amb l’encàrrec de pronunciar la lliçó inaugural d’aquest curs acadèmic s’havia de veure correspost en la mesura que es pogués, al meu parer, amb la tria per part meva d’un tema d’interès…

JURISPRUDÈNCIA (novembre 2009 – octubre 2010) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio ]. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÜM. 22/2010, DE…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2009 – octubre 2010) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2010. NOMENAMENT DE DEFENSOR JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓ D’HIPOTECA EN GARANTIA DE PRÉSTEC Resum dels fets: mitjançant escriptura autoritzada el 29 de juliol de 2009 a favor d’una entitat crediticia,…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart