Número 12

>
Número 12

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2012 i octubre 2013 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les setze normes amb rang de llei aprovades a les Illes Balears (de les quals, sis en forma de decret llei) regulen matèries ben diverses. Les més nombroses fan referència, directament o indirecta, a l’urbanisme. Així, la Llei 14/2012, de…

I La libertad religiosa en España y la Comunidad Judía Balear nos presenta un interesante recorrido histórico y jurídico sobre la religión judía en España y, muy especialmente, en las Islas Baleares. El libro puede dividirse en dos partes. En la primera parte, integrada por los estudios de corte jurídico de los profesores MARTÍN SÁNCHEZ y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, se efectúa…

I Com destaca la presentació que en fa MILIAN I MASSANA, aquest llibre constitueix un recopilatori, actualitzat al moment de la seva edició, de les ponències presentades en el seminari «Drets lingüístics i dret a l’educació» que, organitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat, es va celebrar l’octubre de 2012, amb l’objectiu essencial d’aprofundir en l’anàlisi dels pronunciaments judicials…

I El profesor LATORRE SEGURA1 definía el Derecho Público como aquella rama del Derecho que, en contraposición al Derecho Privado, se caracteriza porque en él existe un poder del Estado. Sus normas son las que van dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones, como tales entes públicos, con los particulares.…

I Acaba de ver la luz este trabajo que tiene una eminente vocación práctica —«guía», en ocasiones, desliza la autora— porque su objetivo es ayudar al correcto entendimiento y aplicación de las nuevas figuras (centrales de compras, acuerdos marco y sistemas dinámicos de contratación) incorporadas hace poco tiempo al ordenamiento jurídico español. Por ello la cita bibliográfica es muy contenida,…

III. Civil Audiència Provincial 1. ACTE RESOLUTORI DE LA SECCIÓ QUARTA NÚM. 161, DE 4 DE DESEMBRE DE 2012. Ponent: Sr. Artola Fernández. FALTA DE COMPETÈNCIA OBJECTIVA PER ACORDAR ALIMENTS PASSATS EN MESURES PROVISIONALS PRÈVIES. Resum dels fets: el jutge de primera instància acorda executar un acte resolutori de mesures provisionals prèvies en el qual es condemna al pagament no…

II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2013, DE 6 DE MAIG. Ponent: Sr. Capó Delgado. CONEIXEMENT PER LES SALES CIVILS I PENALS DELS TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA DE LES INFRACCIONS PROCESSALS COM A MOTIUS DE CASSACIÓ. LA REMISSIÓ DE L’ARTICLE 48 CDCIB A L’ARTICLE 839…

IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 68/2013, DE 23 DE JULIOL. Ponent: Sr. Gómez-Reino Delgado. FRAU A L’ADMINISTRACIÓ. Resum del fets: els acusats, funcionaris o càrrecs del Consell Insular uns i particulars altres, es varen concertar per alienar una finca de titularitat pública («Can Domenge») a favor d’una determinada societat mercantil i guiats per l’ànim…

V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 90, DE 4 DE FEBRER DE 2013. RECURS NÚM. 642/2011. Ponent: Sra. Frigola Castillón. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. OBTENCIÓ DE CÒPIES DE L’EXPEDIENT PER MITJANS DE L’INTERESSAT. Resum dels fets: el recurrent va demanar a l’Administració poder obtenir còpies dels documents d’un expedient en el qual figurava…

I. Introducción. II. Consentimiento informado.1. ¿Cuándo hay que prestar consentimiento informado? 2. Capacidad para prestar consentimiento. 3. Contenido y características de la información. 4. Forma del consentimiento.III. Ausencia o defecto de consentimiento informado. 1. Responsabilidad civil (consecuencias). 2. La prueba del consentimiento informado.IV. Límites a la exigencia de recabar el consentimiento del paciente. V. Bibliografía. I. Introducción El consentimiento informado…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart