Número 17

>
Número 17

rjib17 LLIBRES Joaquín Eduardo Tomás Marín Advocat de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Comentarios a la Ley de Urbanismo de las Illes Balears) COMENTARIOS A LA LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS. A. BLASCO ESTEVE y J. MUNAR FULLANA (Dir.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. I La obra sobre la que versa la…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 1999/2018, DE 28 DE MAIG. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 2443/2016. Ponent: Sr. Trillo Alonso. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACTE LEGISLATIU. DESCLASSIFICACIÓ DE TERRENYS. Resum dels fets: mitjançant la Llei del Parlament balear 4/2008, de 14 de maig, de mesures…

rjib17 LLIBRES Carlos Gómez Martínez Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (Noticiari de fets memorables de Mallorca (1749-1828). Edició i estudi preliminar de Carme Simó Roca) NOTICIARI DE FETS MEMORABLES DE MALLORCA (1749-1828). Edició i estudi preliminar de Carme Simó Roca. G. NADAL I HUGUET. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2018. En Gabriel Nadal i Huguet va…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiencia Provincial 1. AUTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA NÚM. 502/2018, DE 25 DE JUNIO. Ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y NATURALEZA DEL PLAZO LEGAL MÁXIMO. 2. AUTO DE LA SECCIÓN PRIMERA NÚM. 908/2018, DE 22 DE OCTUBRE. Ponente: Sra. Robles Morato.…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 765/2018, DE 17 DE JULIOL, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sra. Arastey Sahun. SUCCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS. ES PRODUEIX SI L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ASSOLEIX ELS SERVEIS QUE HAVIA EXTERNALITZAT AMB EL…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÉNCIA NÚM. 4/2018, DE 13 DE DESEMBRE. Ponent: Sr. Capó Delgado. TESTAMENT EN QUÈ ES DISTRIBUEIX L’HERÈNCIA EN LLEGATS DE DIFERENTS COSES ESPECÍFIQUES: ELS LLEGATARIS TENEN TAMBÉ LA CONSIDERACIÓ…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 38/2018, DE 23 D’ABRIL (SALA PRIMERA). Ponent: Sra. Balaguer Callejón. RECURS D’EMPARA. DRET A OBTENIR UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL FONAMENTADA. ULTRAACTIVITAT DELS CONVENIS COL·LECTIUS. INADMISSIÓ DE L’EMPARA CONSTITUCIONAL PER EXISTÈNCIA DE RAONAMENT INTERPRETATIU EN LA RESOLUCIÓ. Resum dels fets: l’entitat mercantil Atención y Servicios, S.L.…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Carlos Gómez Martínez Magistrat del TSJIB (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 160/2017, DE 30 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr. Gómez Martínez. FORMULACIÓ EXTEMPORÀNIA DE L’OPOSICIÓ PER CLÀUSULES ABUSIVES EN UN PROCÉS D’EXECUCIÓ. Resum dels fets: la Interlocutòria de primera instància desestima l’oposició a l’execució hipotecària per haver-se interposat quan ja…

rjib17 ESTUDIS EL GOBIERNO EN FUNCIONES EN LA NUEVA LEY 1/2019, DE 31 DE ENERO, DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS Miquel Pons-Portella Abogado I. Introducción. II. Precedentes de la regulación del Gobierno en funciones. 1. El Gobierno de la Nación. 2. Los Gobiernos autonómicos. A. La regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura (Ley 4/2015, de 26…

rjib17 ESTUDIS ALGUNES CONSIDERACIONS ENTORN DEL RÈGIM DE MAJORIES EXIGIBLES ALS ACORDS DELS ÒRGANS DELS CONSELLS INSULARS EN L’APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC Jaume Munar Fullana Doctor en dret públic I. Introducció de la problemàtica: els primers pronunciaments jurisprudencials sobre la qüestió en l’aprovació d’instruments d’ordenació territorial. II. Un canvi temporal del criteri de la jurisprudència anterior del TSJIB.…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart