Número 06

>
Número 06

LLIBRES Josep Pinya Aguiló Advocat (La configuració de la llicència urbanística municipal en el sistema normatiu balear) Alberto Oehling de los Reyes Professor ajudant de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears (Los Estatutos de los Partidos Políticos Españoles. Partidos con representación parlamentaria) Belén Ferrer Tapia Professora associada de dret civil de la Universitat de les Illes Balears…

ACTIVITAT NORMATIVA (octubre 2006 – setembre 2007) Lluís Isern Estela Lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis El lapse temporal que abasta aquesta crònica es caracteritza per correspondre als darrers mesos de la VI legislatura del Parlament de les Illes Balears i per la intensa activitat legislativa que, tant en els períodes ordinaris…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (octubre 2006 – setembre 2007) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓ DE 19 DE GENER DE 2007. ANOTACIONS PREVENTIVES D’EM­BARGAMENT. RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL ESTRANGER. Resum dels fets: Mitjançant manament dictat el 19 de juny de 2006, corresponent a l’expedient administratiu de constrenyiment seguit per la Unitat…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2006 – novembre 2007) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM.…

ESTUDIS LA HISENDA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA Carmen Fernández González Professora titular de dret financer i tributan Universitat de les Illes Balears I. Introducció La regulado de la hisenda en el nou Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, s’efectua en…

ESTUDIS EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS Maria Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa Doctora en dret Ángel C. Navarro Sánchez Secretari de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany Introducció El Consell Insular de Formentera ja és una realitat, tant des del plànol jurídic com en el fàctic: es va crear el…

ESTUDIS SOBRE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA NORMATIVA DELS CONSELLS INSULARS A LA LLUM DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA Lluís J. Segura Ginard Advocat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Introducció L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), sorgit de la reforma duta a terme per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, opera canvis de gran abast en el…

ESTUDIS ELS CONSELLS INSULARS EN EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA DE 2007 Avel·lí Blasco Esteve Catedràtic de dret administratiu Universitat de les Illes Balears Introducció: sentit general de la reforma A) La regulació que dels consells Insulars fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), parteix de la idea bàsica de…

ESTUDIS ELS CONSELLS INSULARS COM A INSTITUCIONS DE LA COMUNITAT \ AUTONOMA Fèlix Pons Irazazàbal Advocat Introducció i antecedents La més polèmica de les matèries de l’autonomia de les Illes Balears, la que ha estat objecte de més extensa atenció doctrinal i sobre la que no hi ha un principi d’acord sufi­cient, és la naturalesa jurídica dels consells insulars1.…

ESTUDIS EL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA DE 2007 Joan Oliver Araujo Catedrático de Derecho Constitucional Consejero del Consejo Consultivo de las Illes Balears Vicente J. Calafell Ferrá Profesor Asociado de Derecho Constitucional Doctor en Derecho Concepto, naturaleza jurídica y normativa reguladora. II. Composición. 1. Los miembros del Gobierno. 2. La determinación del número y la…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart