Número 02

>
Número 02

LLIBRES Francesc Segura Fuster Advocat (Normativa lingüística del sistema educatiu) Patricia Dueñas Jollard Tècnic Superior de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (La participación de las regiones en Europa) Maria Francesca Gomila Pocoví Tècnic Superior de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Informe sobre la reforma de l’Estatut) NORMATIVA LINGÜÍSTICA DEL SISTEMA EDUCATIU Edició…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (desembre 2002 – juliol 2003) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2003. Inscripción de compraventa por testimo­nio de acto de conciliación. La concordancia del titulo material y el titulo formal. Resumen de los hechos: Se presenta en el Registro de la…

ACTIVITAT NORMATIVA (gener – juny 2003) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears. /. Lleis. A l’hora dc fer un repàs a l’activitat normativa de les Illes Balears de 2003, hem de recor­dar que aquest any hi va haver eleccions al Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa, d’una banda, el període…

JURISPRUDÈNCIA (desembre 2002 – juliol 2003) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJB (Dret Civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJB (Civil) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomita Mercadal Advocat (Laboral) Maria Tones Bonet Doctora en Dret (Constitucional) Dret civil balear A. Sala Civil i Penal, actuant com a Sala Civil, del Tribunal Superior de Justícia.…

COMENTARIS I NOTES NOTES SOBRE ORGANITZACIÓ A LA NOVA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ BALEAR Lluís J. Segura Ginard Advocat de la comunitat autònoma de les Illes Balears I. Idees introductòries En la cinquena legislatura, el Parlament de les Illes Balears va escometre una reforma de la legislació institucional i administrativa de gran abast’, que va culminar amb…

COMENTARIS I NOTES VEINTE AÑOS (1983-2003) DE CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Pedro A. Aguiló Monjo Jefe del Departamento del Área Contenciosa y Constitucional de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears I. Resumen estadístico. 1. Recursos de inconstitucionalidad; 2. Conflictos constitu­cionales de competencia; 3. Cuestiones de inconstitucionalidad; 4.…

ESTUDIS TERRITORI I URBANISME: EVOLUCIÓ NORMATIVA, CONFIGURACIÓ INSTITUCIONAL I RELACIONS ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I ELS CONSELLS INSULARS Jaume Mimar Fullana Secretan de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca I. La legislació d’ordenació territorial i urbanística autonòmica i la seva evolució. Des de la redacció inicial de l’Estatut d’autonomia…

ESTUDIS AUTONOMIA I CONTROL DE LES ENTITATS LOCALS: UNA APROXI M AC IÓ Pere Antoni Mas Cladera Magistrat Síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears Introducció. II. La posició tradicional de les entitats locals en el dret espanyol. III. La noció d’autonomia local en la Constitució de 1978 i la doctrina constitucio­nal. IV. El vessant negatiu…

ESTUDIS ELS IMPOSTS PROPIS DE LES ILLES BALEARS Carmen Fernández González Professora titular de Dret Financer i Tributari Universitat de les Illes Balears Idees introductòries. II. La imposició sobre el joc. 1. L’impost sobre les loteries. L’impost sobre el joc del bingo. III. El cànon de sanejament d’aigües. IV. L’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. V.…

ESTUDIS UNA VEGADA MÉS SOBRE LA NATURALESA JURÍDICA DELS CONSELLS INSULARS: APROXIMACIÓ HISTÒRICA, JURÍDICA I POLITICA Bartomeu Colom Pastor Professor titular de Dret Administratiu Universitat de les Illes Balears I. Antecedents. No es pot parlar dels consells insulars i de la seva naturalesa sense reconèixer el prota- gonisme que han tengut les illes menors i, en particular, Menorca en…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart