Número 23

>
Número 23

La separación de poderes y el control judicial previo de la limitación de derechos fundamentales por motivos de salud pública Sentencia del Tribunal Constitucional (cuestión de inconstitucionalidad) núm. 70/2022, de 2 de junio (Pleno) (ponente: Sr. Arnaldo Alcubilla). La controversia constitucional sobre el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 70/2022, de…

La no computació de les millores en la determinació del lluïsme i l’article 63 de la Compilació Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 473/2021, de 16 de novembre (ponent: Sra. Calado Orejas). Els censos i alous en franca retirada Fins i tot els juristes més acèrrims, partidaris de l’absoluta extinció dels alous i censos mitjançant…

El dret de retracte de les finques contigües establert per l’article 109 de la Llei agrària i les condicions per al seu exercici Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 1/2022, de 4 d’abril (ponent: Sr. Gómez Martínez). La Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears…

Poden els ajuntaments aprovar declaracions institucionals en àmbits aliens a les seves competències? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 623/2022, de 5 d’octubre (ponent: Sr. Socías Fuster). Plantejament introductori No és nou que els plens municipals adoptin acords amb declaracions de contingut polític sobre qüestions alienes a l’àmbit de les…

Quan s’entén que la modificació del pla urbanístic és substancial, als efectes de sotmetre’l a una nova informació pública? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 478/2022, de 22 de juliol (ponent: Sra. Frigola Castillón). Plantejament introductori Després de l’aprovació inicial del pla general o territorial, el mateix se sotmet a…

La reversió del servei externalitzat per un municipi i l’assumpció de la responsabilitat dels contractes de treball a partir de la data de l’adjudicació a una empresa de titularitat municipal Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (recurs de suplicació núm. 66/2022) núm. 336/2022, de 20 de juny (ponent: Sr. Oliver Reus). Els…

Els perills de la designació d’advocat en el procediment laboral Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de la doctrina núm. 2120/2021) núm. 534/2022, de 8 de juny (ponent: Sr. Molins García-Atance). La pluralitat i diversitat dels mecanismes de postulació a favor de la persona física en el procediment laboral Vagin per…

Dolo y concurso de delitos Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo núm. 600/2022, de 15 de junio (ponente: Sr. del Moral García). Introducción En esta Sentencia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el condenado en la instancia contra la Sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJIB resolviendo en grado…

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara la incompatibilitat del procediment de compte manifestat d’honoraris de misser amb el dret europeu de consum Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Novena) de 22 de setembre. Assumpte C-335/21 (ponent: Sra. Spineanu-Matei). La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que comentam respon a una…

Mediación y arbitraje en la Administración pública. Por una conciliación entre la legalidad y la eficacia. F. J. BAUZÁ MARTORELL (dir.). Barcelona: Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, 2022. I Resulta indescriptible la ilusión que me provocó recibir un ejemplar de esta obra dirigida por el profesor FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL, muestra de la transformación cultural que nuestra sociedad está…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart