aperez

>
aperez

Manual civil y fiscal de los pactos sucesorios en el Derecho Civil de las Illes Balears. B. BIBILONI GUASP. València: Tirant lo Blanch, 2023 (amb la col·laboració del Col·legi Notarial de les Illes Balears). I Aquí tenim un llibre imprescindible per als operadors jurídics i estudiosos del Dret civil successori, un must. Una autèntica joia de la bibliografia civil balear,…

Manual de dret públic de les Illes Balears. A. BLASCO ESTEVE; L. SEGURA GINARD (dir.). Barcelona: Atelier – Institut d’Estudis Autonòmics, 2023 (2a ed.). I A l’any 2023 s’han complert quaranta anys de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Aquest ha estat el període més llarg en els darrers segles en què el conjunt de l’arxipèlag ha gaudit d’un règim d’autogovern.…

Regular los alquileres. La lucha por el derecho a una vivienda digna en España. A. NOGUERA FERNÁNDEZ (coord.). València: Tirant lo Blanch, 2022. I Aquest llibre és un recull de nou articles al voltant de la temàtica del lloguer d’habitatges des d’enfocaments investigadors i professionals diversos. El punt de partida dels estudis és el moment i el perquè del sorgiment,…

La caracterización jurídica y la eficacia real del régimen especial insular de las Illes Balears Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 50/2023, de 10 de mayo (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de las Illes Balears contra la Ley de presupuestos generales del Estado de 2021 por omisión legislativa La Sentencia del Tribunal Constitucional…

El uso del catalán por los órganos judiciales de las Illes Balears y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de amparo) núm. 37/2023, de 19 de abril (Pleno) (ponente: Sra. Segoviano Astaburuaga). El recurso de amparo contra la denegación de la traducción al castellano de resoluciones judiciales en catalán La Sentencia del Tribunal…

La doctrina de la pèrdua de la caducitat guanyada en les infraccions urbanístiques Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 814/2023, de 26 d’octubre (ponent: Sr. Socías Fuster). Plantejament introductori L’acció per al restabliment de la realitat física alterada davant l’execució d’obres il·legals i no legalitzades té un termini general de…

La inactivitat administrativa davant una declaració responsable inexacta o falsa. Opera la prescripció o la caducitat? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 667/2023, de 12 de setembre (ponent: Sra. Frigola Castillón). Plantejament introductori La llicència ha estat, tradicionalment, el títol habilitant per a l’execució dels actes de transformació i ús…

L’extinció de la relació especial de treball dels interns en centres penitenciaris. Reconeixement del dret a la reparació Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 335/2022) núm. 566/2023, de 19 de setembre (ponent: Sr. Sempere Navarro). La dues presons dels penats en centres penitenciaris La primera obvietat de la…

Les extincions múltiples i consensuades de contractes de treball, per iniciativa patronal, computen als efectes de l’acomiadament col·lectiu Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació núm. 61/2023) núm. 558/2023, de 19 de setembre, (ponent: Sr. Moralo Gallego). La superació de les fingides aparences de voluntarietat obrera de les extincions Comptem amb l’antecedent d’una sentència anterior del…

Inmigración ilegal Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 34/2023, de 5 de mayo (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). Introducción Con harta e indeseable frecuencia se da cuenta en los medios de episodios trágicos protagonizados por inmigrantes que por mar quieren alcanzar las costas sobre todo de Grecia, Italia…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart