Jurisprudència Laboral número 14

rjib14

JURISPRUDÈNCIA

(novembre 2014-desembre 2015)

Ferran Gomila Mercadal

Advocat

(Laboral)

VI. Laboral

A. Tribunal Suprem

1. SENTÈNCIA NÚM. 5654/2015, DE 24 DE NOVEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ ORDINARI NÚM. 154/2015. Ponent: Sr. Salinas Molina. ACOMIADAMENT COL·LECTIU. TERMINI D’EXECUCIÓ INDIVIDUALITZADA DE LES EXTINCIONS CONTRACTUALS DERIVADES DE LA DECISIÓ COL·LECTIVA. UNA PROLONGACIÓ DE LES MESURES EXTINTIVES, FINS I TOT DURANT ANYS VENIDORS, NO IMPLICA (NECESSÀRIAMENT) UNA DISRUPCIÓ RADICAL DE LA RELACIÓ EXIGIBLE ENTRE LA PERSISTÈNCIA DE LA CAUSA ACTUAL I L’EXECUCIÓ DE LA MESURA (EN EL TEMPS, DIFERIDA), TOT I QUE LA VALORACIÓ ÉS CONTINGENT. I EN QUALSEVOL CAS, LA CAUSALITAT DE LA MESURA POSTERGADA HA DE VIGIR I RESULTAR DEMOSTRADA.

Resum dels fets: la companyia de transport aeri I., amb el concurs i consens dels sindicats majoritaris dominants a la companyia, ha formulat expedient d’acomiadament col·lectiu, el qual presenta com una característica determinant que la pròpia companyia procedirà a utilitzar la facultat conferida en virtut de l’Acord amb la majoria sindical d’extingir 1.427 places laborals en el decurs dels anys 2013 a 2015, substancialment oferint baixes voluntàries incentivades, i una volta assolits —o no— determinats estàndards d’acceptació de la baixa incentivada, procedir amb posterioritat a executar acomiadaments obligats involuntaris. Deixant de banda altres motivacions que ja no vénen al cas, entre els recursos que formulen els sindicats dissidents davant l’Audiència Nacional, a la Sala Social prospera la tesi consistent que la Sala d’instància comparteix que el període d’execució (tres anys) és massa llarg, dilació executiva que permet diluir la peremptorietat i «actualització» a benefici d’un criteri patronal que estaria contrastat amb el manteniment d’una situació crítica insostenible, per impossibilitat d’albirar si en el futur de tres anys el mercat del transport aeri evolucionaria a millor, i en tot cas si l’acompliment fragmentari de l’objectiu d’extingir una part significativa dels contractes laborals —en fases primerenques— fos susceptible de millorar la perspectiva de rendibilitat en el futur més immediat o a mig termini. La companyia, que formula recurs de cassació ordinari, serà recolzada pel TS, que declara la legalitat de les extincions a tres anys vista, amb el raonament, aparentment contradictori, que ara veurem.

Fonamentació jurídica: «SEXTO. […] 2.- Ciertamente el plazo de ejecución de un acuerdo alcanzado en el periodo de consultas en un despido colectivo que se extiende prácticamente durante tres años y medio a partir de haberse alcanzado dicho pacto resulta objetivamente excesivo y alejado del principio básico de que la causa que justifique el despido debe concurrir en el momento en el que este tenga efecto, pues de otra manera cuando éste se produjera ya no existiría su posible causa habilitante y en nuestro ordenamiento jurídico, integrado especialmente en este punto por los Convenios de la OIT (Convenio nº 158), por la Carta Social Europea y la normativa de la Unión Europea (arts. 10.2, 93.1 y 96.1 CE), el despido debe ser causal e incluso para determinar la existencia de despidos colectivos se fijan unos períodos temporales de referencia, y, además, “a los Tribunales corresponde emitir un juicio no sólo sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la razonable adecuación entre la causa acreditativa y le medida acordada” (entre otras muchas, SSTS/IV 27-enero-2014 -rco 100/2013, 23-septiembre-2014 –rco 231/2013 Pleno). […]

[…]

5.- En el caso ahora enjuiciado, cabe entender —dada además la mayor fuerza probatoria que a la existencia de los datos fácticos en que se sustentan las causas motivadoras de los despidos se viene otorgando por esta Sala cuando existen acuerdos alcanzados entre la empresa y la representación de los trabajadores (entre otras, SSTS/IV 25-junio-2014 –rco 165/2013 Pleno y 24-febrero-2015 –rco 165/2014 Pleno, sobre el valor reforzado de la existencia de un Acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores cuando judicialmente se cuestiona la concurrencia de las causas del despido colectivo)—, que la causa que justifica el despido colectivo acordado se ha contemplado por los negociadores que va a perdurar durante toda la larga vigencia pactada de aplicación del Acuerdo y de ser realmente así no se vulneraría el indiscutido principio de actualidad. No constan en los inalterados hechos declarados probados datos de los que pudiera deducirse que la situación empresarial vaya a mejorar de forma trascendente durante el período pactado, lo que obligaría, en su caso, a dejarlo, en todo o en parte, sin efecto, y, por el contrario sí que consta acreditado en el HP 10º que «Hasta el 14-11-2014 609 trabajadores habían solicitado su prejubilación y 85 su baja incentivada, sobre los 1427 trabajadores, cuyos contratos podrían extinguirse como consecuencia del despido», lo que obliga a entender que, con esa escasa proporción de extinciones contractuales transcurrido ya más de un año de vigencia aplicativa del Acuerdo respecto a las previstas, la situación empresarial no ha variado sustancialmente de manera que en dicha fecha pudiera entenderse que no tendrían causa los despidos ulteriores a la misma. Por lo que, en definitiva, en el presente caso no existe base para entender que la prolongación del periodo de ejecución de las medidas extintivas hasta el 31-12-2017 quiebre radicalmente la relación entre la actualización de la causa y la ejecución de la medida.»

Comentari: la STS resulta altament preocupant, en opinió del comentarista. Com totes les sentències en matèria d’impugnació d’acomiadament col·lectiu fou deliberada per la Sala en Ple (de conformitat amb un acord no jurisdiccional que la Sala de Cassació observa escrupolosament). Sobrenedant la clàssica distinció entre «jurisprudència de conceptes» i «jurisprudència d’interessos», la Sala elabora una teoria, no massa convincent, de jurisprudència «d’interessos per vaticini», (declaradament no és «de conceptes», tampoc d’«interessos» protegibles contrastats alhora de l’acord, més aviat es tracta de jurisprudència «de les entelèquies» implicades en la realització d’un disseny, i avaluades en la mesura que el propi disseny vaticinat —passat un cert temps— es demostraria en part positivitat pels fets que el Tribunal analitza amb inseguretat pregona —abunden expressions aleatòries del tipus : «[…] se ha contemplado por los negociadores que [la causa] va a perdurar […] y de ser realmente así no se vulneraría […]» obligaria «a entender que, con esa proporción de extinciones transcurrido ya más de un año de vigencia aplicativa» (per cert, l’«escasa proporción», quan només ha cursat un terç de temps és, de fet, la meitat dels 1.427 treballadors), «[…] la situación empresarial no ha variado sustancialmente» per entendre que «no tendrían causa los despidos ulteriores. […] en el presente caso no existe base»—, de tal volta que la puresa de concepte i la vàlua dels interessos quedarà demostrada, o no, per la beatitud, o no, de la seva aplicació en el temps futur emmotllada a l’evolució positiva de supòsit. No s’entén com encaixa això en un sistema legal d’Ius cogens. D’aquesta manera, com si fos un contracte individual, que el Cc permet interpretar per l’evolució de fet posterior a la seva signatura (art. 1282 Cc) la correcció jurídica de la decisió (extinció massiva de contractes de treballadors) serà avalada, o no, pel motllo discursiu «que demostri» la prudència de la mesura, a la vista del curs prudent de la seva execució. Resulta evident que, un cop dictada resolució judicial ferma que avali el contingut, l’execució de l’Acord a mercè de l’empresa «catalitzarà», i tal volta afavorirà, una execució de l’acord encara pendent, arbitrària o separada de la cautela observada abans, «previnguda», sense haver obtingut (encara) pronunciament judicial avalador. La contradicció que s’observa entre els dos raonaments transcrits, del mateix Fonament sisè, ens força a considerar que el Tribunal sentenciador és bastant conscient de la poca solidesa de la tesi, subjecta a tanta volatilitat casuística que no permet instituir una noció jurisprudencial aclarida ni escodrinyar una pauta hermenèutica prou indicativa per a navegants.

2. SENTÈNCIA NÚM. 3272/2015, DE 24 D’ABRIL, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ ORDINARI NÚM. 90/2014. Ponent: Sr. Souto Prieto. CONSELLERIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. OBLIGACIÓ DE REALITZAR LES CONTRACTACIONS TEMPORALS DELS TREBALLADORS INSCRITS EN LES BORSES DE TREBALL, TOT SEGUINT L’ORDRE ESTABLERT SEGONS LA PUNTUACIÓ, COM ESTÀ DEFINIT EN EL CONVENI COL·LECTIU PER AL PERSONAL LABORAL.

Resum dels fets: un sindicat majorment representatiu a la Comunitat de Madrid formula demanda davant del seu TSJ i reclama a la corresponent súplica que sigui declarada la validesa de la borsa de treball per a personal laboral temporal de la Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid, que la Comunitat sigui condemnada a fer efectives totes les crides dels treballadors inscrits per rigorós ordre de puntuació, que siguin formalitzades les contractacions temporals en funció de l’ordre de prelació assenyalat en la borsa i que la Comunitat resulti condemnada a anul·lar totes aquelles contractacions que havien succeït sense haver seguit el procediment previst en l’art. 19 del Conveni col·lectiu. El TSJ de Madrid estima en essència totes les pretensions. La defensa de la Comunitat consistia fonamentalment que es va «saltar» l’ordre de prelació en els casos en què determinats treballadors ja tenien acumulats 24 mesos en un termini de 30 o bé que amb les noves contractacions, en determinants casos, s’arribaria als 24 mesos crítics que donarien accés a la condició de treballadors fixos per aplicació de l’art. 15.5 de l’Estatut dels treballadors (ET). Però la Sala d’instància li oposa que aquesta raó no supera exigències com la de l’art. 103.3 CE, el mateix art. 15.5 ET, que justament hi és per ser observat si a tal resultat ha de conduir l’aplicació del pactat en l’art. 19 del Conveni col·lectiu per al personal de la Comunitat. El TS també rebutja l’argumentació de l’Administració pública contractant en règim laboral.

Fonamentació jurídica: «QUINTO.- En el cuarto motivo, al amparo del artículo 207 e) de la LRJS entiende infringidos los artículos 103.3 de la CE, 15 ET y 19 del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.

Tampoco este motivo puede ser acogido ya que, partiendo del inalterado relato histórico de la recurrida, ha quedado acreditado, que por la Comunidad de Madrid desde finales de agosto de 2013, y más concretamente desde el inicio del curso escolar 2013/2014, (Hecho Declarado Probado Segundo y Fundamento de Derecho Sexto), se están incumpliendo las bases de las Convocatorias que regulan dichas bolsas de trabajo, en cuanto al orden de llamamientos de los trabajadores que en ellas se encuentran incluidos a los efectos de formalizar las correspondientes contrataciones laborales temporales, de tal manera que están siendo contratados trabajadores de las mencionadas Bolsas sin seguir los números de orden establecidos a dichos efectos y que cada trabajador tiene asignado, así como efectuando contrataciones directas a través del Servicio de Empleo Estatal sin acudir, para la formalización de dichas contrataciones, a la correspondiente Bolsa de Empleo vigente. Frente a tal realidad, no puede ampararse una conducta unilateral de la administración empresaria en orden a incumplir las exigencias que se derivan de lo establecido en el art. 19 del Convenio, con la alegación de que de este modo podrían sobrepasarse los límites legales establecidos en el art. 15.5 del ET sobre la duración máxima de los contratos temporales, sin perjuicio de que las partes provean a la corrección de las deficiencias derivadas de la redacción del Convenio a través de los cauces de negociación que correspondan.»

Comentari: les anomenades «borses de treball» (o el seu diminutiu «borsins», si es tracta d’ocupar places que al seu torn són ja de substitució = treballadors/es eventuals que pateixen malaltia, absència justificada per embaràs, maternitat, …) freqüentment presenten el xoc de la situació de «necessitat/oportunitat» que enfronta una administració pública amb l’exactitud i senzillesa d’un criteri legal que no és ni maximalista ni minimalista, sinó que defineix alguns límits imprescindibles que s’han de posar als abusos de la contractació temporal. Entre aquests criteris el de l’art. 15.5 ET, redacció actual menys permissiva que la precedent, que tot i així preveu reserves a una rigidesa taxativa: «Sense perjudici del que disposen els apartats 1.a), 2 i 3, els treballadors que en un període de trenta mesos hagin estat contractats durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat […], etc. Per això, mantes vegades una administració, pesada i lenta quan es tracta d’obrir convocatòries de plaça en Oferta Pública d’Ocupació (les administracions invoquen sovint un «estat de necessitat» que en realitat transfigura una «inactivitat calculada», una desídia) vol enfrontar criteris de potentior persona a l’exactitud de l’ius cogens. El TS, reedita la seva tesi consagrada que les administracions públiques també es troben plenament sotmeses al dret social quan es tornen contractants en règim laboral.

B. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

1. SENTÈNCIA NÚM. 362/2015, DE 2 DE DESEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE SUPLICACIÓ NÚM. 265/2015. Ponent: Sr. Oliver Reus. RECURS DE SUPLICACIÓ INTERPOSAT EN MATÈRIA DE SUBROGACIÓ PER EXTERNALITZACIÓ DEL SERVEI DE CAMBRERS/RES DE PISOS D’UN HOTEL DE CONFORMITAT AMB LA PREVISIÓ DE L’ARTICLE 14 DEL CONVENI COL·LECTIU D’HOSTALERIA. NO ÉS LÍCITA SENSE EL CONSENTIMENT DEL TREBALLADOR.

Resum dels fets: en data 1 de març de 2013 dues empreses, codemandades, varen subscriure un contracte en virtut del qual la segona d’elles, servidora, assoliria els serveis de neteja a les dependències de la primera, servida, tot això projectat en virtut de contracte d’«externalització de serveis» que pretenia: «X.Y.Z. […] destinará al servicio contratado el personal que estime necesario para la correcta realización de los servicios auxiliares, empleados que dependerán exclusivamente de X.Y.Z. a todos los efectos.

El personal dedicado a la prestación de servicios auxiliares del centro habrá de ser adscrito por la empresa del Cliente (l’empresa servida en el plec de condicions pactades en el contracte d’externalització) en el caso de tomar a su cargo directamente dicho servicio, siempre y cuando hubiera de contratar nuevo personal para el repetido servicio.

Para el supuesto de ser contratado este servicio con otra empresa, sea o no del sector, el Cliente le exigirá al nuevo titular de la contrata del servicio que adscriba al personal dedicado a la prestación de servicios auxiliares.»

Una treballadora de l’empresa «servida» interposa demanda davant del Jutjat Social impugnant, no el contracte d’«externalització» en si mateix, sinó l’efecte projectat de subrogar el(s) treballador(s) inserit(s) en l’activitat «externalitzada». El Jutjat Social núm. 2 li atorga la raó al treballador demandant i declara nul·la la subrogació. Recorreguda la Sentència per les dues empreses en roda, la Sala de Suplicació confirma el veredicte de la instància.

Fonamentació jurídica: «SEGUNDO. […] Ambos motivos incurren en una clara confusión de lo que es la externalización de un servicio con lo que es la subrogación de los trabajadores adscritos a una unidad productiva cuando se produce el cambio de titularidad de la misma. Las partes parecen entender que se trata de una misma cosa o que una cosa lleva siempre aparejada la otra cuando en realidad son dos cosas diferentes y mientras la primera aparece regulada en el artículo 42 ET la segunda aparece regulada en el artículo 44 ET.

Ni la parte demandante, ni la sentencia recurrida, pone en duda la legalidad de la externalización del servicio de camareras de pisos del H.D., ni por motivos formales ni de otro género. Lo que se niega es que tal descentralización productiva llevase aparejada la subrogación de los trabajadores adscritos al servicio externalizado sin su consentimiento.

Por tanto, es irrelevante que en el artículo 14 del convenio colectivo se regule la externalización y que se hayan cumplido los requisitos allí establecidos para que la misma pueda llevarse a efecto. Lo decisivo es que no se regula la subrogación ni la sucesión de contratas y lo que debemos resolver es si la concreta subrogación de los trabajadores afectados por la externalización del servicio de camareras de pisos del H.D. se ajusta o no a derecho.

En la sentencia recurrida, aplicando los criterios contenidos en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2005, 18 de marzo de 2003, 13 de junio de 2002 y 25 de junio de 2003, entre otras, se declara la nulidad de la subrogación por falta de consentimiento de la trabajadora afectada.

Por tanto, es irrelevante que las empresas hubiesen pactado la subrogación, pues lo que se niega no es la existencia de consentimiento por parte de ninguna de ellas sino el consentimiento de la trabajadora afectada.

Desde luego, es irrelevante que todas las trabajadoras excepto la demandante prestasen su consentimiento porque por muy elevado que sea el número de trabajadoras que consintieron la subrogación no por ello puede entenderse consentida por la demandante.

El razonamiento de la representación del H.D. según el cual someter la validez de la subrogación a la aceptación de la demandante equivaldría a dejar al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de la obligación parte de una premisa equivocada, cual es la existencia de obligación. Ni partiendo del art. 44 ET, ni del convenio colectivo aplicable cabe extraer la existencia de una subrogación legal o convencional que pueda ser impuesta a los trabajadores sin su consentimiento.

Más bien lo que parecen pretender las empresas codemandadas es que la novación subjetiva del contrato de trabajo pactada entre ellas pueda llevarse a cabo sin consentimiento de la trabajadora afectada y esto es contrario a la doctrina jurisprudencial que se cita en la sentencia recurrida.

[…]

Efectivamente, en relación a la subrogación contractual la STS de 22 de septiembre de 2005 (RCUD 946/2004) se declara lo siguiente: “De lo expuesto anteriormente, sin gran dificultad, se infiere que esta Sala viene admitiendo la subrogación en los contratos de trabajo, en los términos establecidos en el pliego de condiciones de la contrata, cuando se produce una verdadera sucesión en la contrata, es decir, cuando en esta última, considerada en su unidad, se produce un cambio de titularidad del contratista que va acompañada por la transmisión del antiguo al nuevo de los elementos patrimoniales que configuraban la infraestructura u organización básica de la explotación.

En estos supuestos de sucesión de empresa es evidente que puede operar la subrogación sin el consentimiento del trabajador afectado y, simplemente, con el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44-6 del Estatuto de los Trabajadores que, únicamente, impone la información a los representantes de los trabajadores afectados por el cambio de titularidad de los siguientes extremos: fecha prevista de la transmisión, motivos de la transmisión, consecuencias jurídicas, económicas y sociales para los trabajadores de la transmisión y medidas previstas para los trabajadores.

Pero la situación contemplada en los presentes autos no responde a una propia y verdadera sucesión de empresas, toda vez que la empresa cedente lo único que hace es transferir parte de su personal a la nueva empresa, que figura como segunda adjudicataria del servicio, por lo que la primera sigue subsistiendo con su propio nombre y elementos patrimoniales y organizativos y la segunda se presenta como adjudicataria de una parte o proporción de dichos servicios.

En tal situación no se puede hablar de sucesión de empresa sino, más bien, de una novación del contrato por cambio de empleador que es deudor en cuanto a las obligaciones legalmente impuestas a todo empresario. Y al ser, pues, una novación del contrato, la misma, no se puede llevar a cabo sin el consentimiento de los acreedores de dichas obligaciones empresariales —art. 1205 del Código Civil—”».

Comentari: el raonament de la Sala de Suplicació és molt il·lustratiu, esperançador. Com en totes les pràctiques abusives, els abusadors pretenen que poden imposar llurs pròpies determinacions per autosuficiència. Són «creatius» de la situació de fet (enginyeria social, és el nom que rep avui la mera bastardia de l’ortodòxia, sempre en perjudici de tercer o per procura d’exorbitant benefici, la coneguda «creació destructiva» analitzada per Schumpeter), i també es volen «fonts creatives» del dret, per la ximple instrumentació d’una eina contractual que pretenen superior a la llei atemperadora. En matèria d’«externalitzacions» la plaga que significa aquesta figura, cada volta més estesa, per a la seguretat i fermesa de l’ocupació laboral, de les quals són enemigues a mort les empreses anomenades de «multi-serveis», està constituint una perillosa desvertebració de la cohesió social. En paraules del mestre Romagnoli a propòsit de la cultura legal de la «Jobs Act» (Trabajo y Derecho, núm. 15, març 2016) ens trobem a les envistes de «[…] un confuso rumor que no puede llegar a traducirse en una idea capaz de alumbrar el camino de transición que está recorriendo el trabajo y su derecho. Por eso, la cultura jurídica de la izquierda parece afectada de afasia, mientras que la cultura jurídica de la derecha se vuelve más locuaz y, ya que la platea en la cual puede hacerse escuchar crece a simple vista, es natural que se encuentre satisfecha. Aún así, tampoco le conviene alzar demasiado el nivel de su autoestima ya que no constituye mérito suyo que el fideísmo de ayer de la cultura jurídica se haya transformado en el semi-paralizante catastrofismo de hoy.»

C. Jutjats socials

1. SENTÈNCIA NÚM. 445/2015, DE 20 D’OCTUBRE, DICTADA EN EL PROCÉS D’EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL PER RESOLUCIÓ CONTRACTUAL NÚM. 637/2014. Ponent: Sra. De Andrés Pardo. EFECTES DE LA RESOLUCIÓ CONTRACTUAL PER MANCA DE PAGAMENT. LA SITUACIÓ CONCURSAL DE L’EMPRESA MERCANTIL RENUENT EN EL COMPLIMENT DEL DEUTE SALARIAL NO EXONERA LA RESOLUCIÓ DE L’ARTICLE 50 ET PER INCOMPLIMENT PATRONAL GREU, SITUACIÓ QUE ES QUALIFICA PEL SEU PES ESPECÍFIC OBJECTE D’IMPAGAMENT. EL SISTEMA JURÍDIC NO RECLAMA UNA CULPABILITAT ESPECÍFICA, ANS EL CONTRARI, L’ESDEVENIMENT DE LA MANCA DE SATISFACCIÓ SALARIAL, PURAMENT OBJECTIVA. RESPONSABILITAT COMPARTIDA DE TRES ENTITATS MERCANTILS EN QUÈ VA ESGLOSSAR LES SEVES ACTIVITATS LA PERSONA FÍSICA INDIVIDUAL QUE PROCEDÍ A LA CREACIÓ DE TRES SOCIETATS LIMITADES, FILIADES, SUBROGADES, EN UNA MANIOBRA SUCCESSÒRIA INDICATIVA DE FRAUDULÈNCIA. L’EMPRESARI INDIVIDUAL SUBROGADOR TAMBÉ ÉS RESPONSABLE A TÍTOL PERSONAL PEL FET QUE VA COMPROMETRE UNA GARANTIA PERSONAL DE PAGAMENT QUAN VA PRODUIR EL DESGLOSSAMENT EN TRES SOCIETATS.

Resum dels fets: de l’enunciat ja s’ha deduït que l’empresari individual J.N.T., en situació de dificultat econòmica, procedí a «crear» tres societats limitades, per destriar en tres façanes aparents de negoci el que inveteradament era un negoci unitari de botigues dispensadores de queviures. Els treballadors s’havien oposat a la tripartició del negoci en tres àmbits de subrogació, i per saldar el conflicte l’empresari individual es compromet en document públic i executiu (acord davant del TAMIB) durant tres anys, a comptar des del despeçament, a garantir amb el seu propi patrimoni les «faltes» de pagament que sobrevinguin. I efectivament sobrevenen «en canaleta». Vuit mesos més tard del despeçament es deixen de pagar radicalment tots els salaris corrents. Al mateix temps, les tres societats recauen en predictible concurs de creditors, però quan ja era contumaç l’incompliment. El Jutjat condemna a les tres societats per fraudulència de la maquinació. I també condemna a l’individu primordial a fer-se càrrec de la prorrata temporis pactada en el TAMIB. No és excusa en absolut, seguint doctrina del TS, que les tres societats «avalin» les seves dificultats per haver incidit concurs de creditors.

Fonamentació jurídica: «TERCERO.- El art. 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores prevé como causa de Extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

La STS de 24 de marzo de 1994 dictada en unificación de doctrina, seguida por la posterior de 29 de diciembre de 1994, unifica y perfila la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la causa resolutoria del invocado art. 50.1.b) ET. Según su doctrina, que reitera y precisa la anterior sentada al respecto, la operatividad de la referida causa, su actuación eficaz, requiere que el retraso en el pago del salario, o, lo que es lo mismo, el incumplimiento por el empresario del deber de abonar puntualmente la retribución convenida —impuesto por el art. 29 ET como prestación básica exigible por razón del sinalagma contractual— no se haya producido de manera esporádica, sino de forma continuada, persistente y por un montante importante.

CUARTO.- […] también concurre la característica de gravedad de incumplimiento, por lo antes dicho y, además, porque el inicio del impago en el que se basó la demanda fue precedido sólo ocho meses antes por la maniobra de sucesión del empresario individual por tres sociedades creadas por él, lo que lleva a sospechar —como la actora y sus compañeros al impugnar la sucesión empresarial— que ese impago pudiera estar premeditado ya entonces; y porque después de presentada la demanda y de la reincorporación de la actora a su puesto persistió la situación de impago, de modo que se acumuló una deuda de casi seis mensualidades de salario.

Y aún si dicho incumplimiento no hubiera obedecido a un propósito deliberado sino a verdaderas dificultades económicas de la empresa, según la doctrina jurisprudencial (STS de 10-6-2009, entre otras) la ausencia de culpabilidad no exime de la obligación empresarial de pagar puntualmente los salarios. Una situación económica adversa, ponderable a efectos de posibilitar la suspensión o extinción de los contratos de trabajo, no es aducible en cambio para excluir la aplicación de la causa resolutoria de que se trata. Y se ha probado que esta causa de resolución concurrió antes de que se declarase el concurso.

[…]

OCTAVO.- La condena al pago de los salarios debidos más sus intereses debe imponerse solidariamente a las tres sociedades integrantes del grupo. También responde solidariamente con las tres sociedades el Sr. N.T., si bien hasta el límite de 3.446,02 € establecido en el apartado 4 de los hechos probados: los salarios devengados desde el 1-2 al 27-4-2014.

Y también por la misma razón, la condena al pago de la indemnización por incumplimiento empresarial debe ser impuesta a todos los codemandados con carácter solidario, si bien limitando la responsabilidad del Sr. N. a 8.225,26 €, indemnización correspondiente a los días de prestación de servicios transcurridos desde el inicio de la relación laboral con el Sr. N. (1-8-2008) hasta el último día de prestación de servicios para él como empresario individual (12-5-2013), por aplicación de ese acuerdo ante el TAMIB referido en el apartado 4 de los hechos probados.»

Comentari: no calen comentaris, però sí aportar un avís per als confiats en aquesta mena d’obligacions en garantia personal d’un incompliment de futur. Hem sabut que en assumpte germà o parent pròxim del descrit, la persona física va acumular un concurs de creditors de la pròpia persona física, amb el resultat que els administradors concursals formulen posterior demanda incidental davant del Jutjat Mercantil en «reintegració de la massa», invocant l’art. 71 de la Llei concursal, tot defensant sense que els «caiguin els anells» que l’empresari individual «concursat» hauria atorgat una garantia o penyora de responsabilitat com a «pagament de tercer» per gratuïtat, sense cap contraprestació, la qual cosa implica «perjudici a la massa». La demanda incidental tenia bemolls, i es pot dir que és completament temerària, però el Jutjat Mercantil decideix la «reintegració» per sentència que decideix l’incident. El que va passar —d’altra manera la sentència resultaria implausible— és que els treballadors demandats a títol individual no es van personar per oposar-se a la pretensió incidental (són condemnats en rebel·lia i amb costes al seu càrrec) amb l’excepció d’un dels afectats, que sí es va personar en el procés incidental per aquietar-se finalment a la demanda dels administradors (aquest benaventurat no paga costes). El lector no se sorprendrà quan conegui que els altres codemandats, concursats, també s’abelliren a la demanda.

Etiquetado con: ,