rjib14 COMENTARIS I NOTES COMENTARIO A LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL✴ Aranzazu Ortiz González Magistrada Audiencia Provincial de Palma   I. Presentación. …

COMENTARIO A LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL✴ Leer más »

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 299/2014, DE 30 DE MAIG.[1]✴ Ponent: Sr. Gómez-Reino Delgado. COMPETÈNCIA SOBRE LES MESURES CAUTELARS PENALS DURANT …

Jurisprudència Penal número 14 Leer más »

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 5654/2015, DE 24 DE NOVEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ ORDINARI NÚM. 154/2015. Ponent: Sr. Salinas Molina. ACOMIADAMENT COL·LECTIU. TERMINI D’EXECUCIÓ …

Jurisprudència Laboral número 14 Leer más »

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 31/2015, DE 25 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. CONSULTES POPULARS NO REFERENDÀRIES I SECTORIALS, MODALITATS DE REFERÈNDUM. DRET DE …

Jurisprudència Constitucional número 14 Leer más »

rjib14 ESTUDIS EL SUBSUELO URBANÍSTICO EN LA LEY BALEAR DE ORDENACIÓN Y USO DEL SUELO (LEY 2/2014, DE 25 DE MARZO) Juan Alemany Garcías Doctor en Derecho Abogado I. Breve referencia al subsuelo urbanístico en la legislación estatal de 2007/2008. …

EL SUBSUELO URBANÍSTICO EN LA LEY BALEAR DE ORDENACIÓN Y USO DEL SUELO (LEY 2/2014, DE 25 DE MARZO) Leer más »