Número 14

>
>
Page 2

rjib14 COMENTARIS I NOTES COMENTARIO A LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL✴ Aranzazu Ortiz González Magistrada Audiencia Provincial de Palma   I. Presentación. II. Antecedentes y objeto de la Ley 25/2015, de 28 de julio. III. Cuestiones relativas al procedimiento. IV. Conclusión. ✴…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 299/2014, DE 30 DE MAIG.✴ Ponent: Sr. Gómez-Reino Delgado. COMPETÈNCIA SOBRE LES MESURES CAUTELARS PENALS DURANT UN PROCÉS CONCURSAL. ART. 8, 55.3 I 189 DE LA LLEI CONCURSAL I ART. 44 I 86 TER DE LA…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 5654/2015, DE 24 DE NOVEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ ORDINARI NÚM. 154/2015. Ponent: Sr. Salinas Molina. ACOMIADAMENT COL·LECTIU. TERMINI D’EXECUCIÓ INDIVIDUALITZADA DE LES EXTINCIONS CONTRACTUALS DERIVADES DE LA DECISIÓ COL·LECTIVA. UNA PROLONGACIÓ DE LES MESURES EXTINTIVES, FINS I TOT DURANT…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 31/2015, DE 25 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. CONSULTES POPULARS NO REFERENDÀRIES I SECTORIALS, MODALITATS DE REFERÈNDUM. DRET DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA I MANDAT DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA. COMPETÈNCIES DE L’ESTAT I DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA. LLEI…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA NÚM. 331/2014, DE 15 DE DESEMBRE. Ponent: Sra. Sola Ruiz. SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER INTERPOSAR RECURS D’APEL·LACIÓ PER LA…

rjib14 ESTUDIS EL SUBSUELO URBANÍSTICO EN LA LEY BALEAR DE ORDENACIÓN Y USO DEL SUELO (LEY 2/2014, DE 25 DE MARZO) Juan Alemany Garcías Doctor en Derecho Abogado I. Breve referencia al subsuelo urbanístico en la legislación estatal de 2007/2008. El subsuelo urbanístico en la Ley 2/2014 (LOUS): un problema jurídico con muchas lagunas. La escasa regulación del subsuelo urbanístico…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart