Número 25

>
Número 25

La inactivitat administrativa davant una declaració responsable inexacta o falsa. Opera la prescripció o la caducitat? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 667/2023, de 12 de setembre (ponent: Sra. Frigola Castillón). Plantejament introductori La llicència ha estat, tradicionalment, el títol habilitant per a l’execució dels actes de transformació i ús…

Crònica de la legislació autonòmica més rellevant (maig 2023-octubre 2023) I. Normes amb rang de llei Com a conseqüència del Decret 2/2023, de 3 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d’eleccions (BOIB núm. 42), durant els mesos que abasta aquesta crònica l’activitat normativa a les Illes Balears…

La doctrina de la pèrdua de la caducitat guanyada en les infraccions urbanístiques Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 814/2023, de 26 d’octubre (ponent: Sr. Socías Fuster). Plantejament introductori L’acció per al restabliment de la realitat física alterada davant l’execució d’obres il·legals i no legalitzades té un termini general de…

La cancelación de derecho de vuelo o sobreedificación Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de marzo de 2023. Los hechos Se presenta una instancia mediante la cual se solicita la cancelación de la inscripción del derecho de vuelo sobre determinada finca porque, según afirma el solicitante, desde que se reservó tal derecho el…

El uso del catalán por los órganos judiciales de las Illes Balears y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de amparo) núm. 37/2023, de 19 de abril (Pleno) (ponente: Sra. Segoviano Astaburuaga). El recurso de amparo contra la denegación de la traducción al castellano de resoluciones judiciales en catalán La Sentencia del Tribunal…

La Ley de sucesión voluntaria paccionada o contractual: el trasfondo de un largo proceso normativo (segunda parte)* Bartomeu Bibiloni Guasp Notario Presidente del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears (2018-2023) SUMARIO I. A modo de introducción: la reforma del Derecho civil mediante una ley especial. II. El difícil encaje del Derecho civil de Eivissa y Formentera. III. El…

La caracterización jurídica y la eficacia real del régimen especial insular de las Illes Balears Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 50/2023, de 10 de mayo (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de las Illes Balears contra la Ley de presupuestos generales del Estado de 2021 por omisión legislativa La Sentencia del Tribunal Constitucional…

Comentario a la reforma de la exoneración del pasivo insatisfecho en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre María Arántzazu Ortiz González Magistrada Audiencia Provincial de Baleares SUMARIO I. Los antecedentes de la regulación de la Ley 16/2022. 1. La Ley 25/2015. 2. Antecedentes en la jurisprudencia. 3. El Real Decreto Legislativo 1/2020. II. La Ley 16/2022. III. Impacto de la transposición de…

Regular los alquileres. La lucha por el derecho a una vivienda digna en España. A. NOGUERA FERNÁNDEZ (coord.). València: Tirant lo Blanch, 2022. I Aquest llibre és un recull de nou articles al voltant de la temàtica del lloguer d’habitatges des d’enfocaments investigadors i professionals diversos. El punt de partida dels estudis és el moment i el perquè del sorgiment,…

Presentació: habitatge digne. Entre la possibilitat i la realitat de polítiques habitacionals correctes Aina Salom Parets Professora titular de Dret Administratiu Universitat de les Illes Balears La crisi de l’oferta d’habitatges va posar en qüestió el model de desenvolupament intensiu de la propietat sobre aquests immobles. Així, entre 2013 i 2019, es va engegar un procés autonòmic que va tenir…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart