aperez

>
>
Page 44

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 178/2011,  DE 20 D’ABRIL. Ponent: Sr. Rosselló Llaneras.  ES CONSIDERA DESISTIMENT DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT  L’ENTREGA DE LES CLAUS  DE LA CASA, SEGUIDA DEL SILENCI DE L’ARRENDADOR. Resum dels fets AP.1 L’arrendador, un cop resolt el contracte d’arrendament, va interposar demanda en la qual reclamava la devolució de la fiança. La part…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 92/2011, D’1 DE SETEMBRE. Ponent: Sr. Jiménez Vidal. BLANQUEIG DE CAPITALS EN LES SEVES MODALITATS DOLOSA I IMPRUDENT. Resum dels fets AP.1 Com a resultat de tres diligències d’entrada i registre practicades a iniciativa d’un tribunal de justícia italià, es varen obtenir substàncies estupefaents. Aquesta dada, unida a la condemna prèvia…

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 8 DE MARÇ DE 2011. RECURS NÚM. 507/2007. Ponent: Sr. Fernández Valverde. URBANISME. PLANEJAMENT. RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ACTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE NORMA DE PLANEJAMENT. SES COVETES DE CAMPOS. Resum dels fets A.1 El Consell Insular de Mallorca va admetre que contra l’acte d’aprovació definitiva de les NNSS de planejament del municipi de Campos, adoptat…

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 3 DE MAIG DE 2011, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 2170/2010. Ponent: Sr. Gullón Rodríguez. INOPERÀNCIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA COM A ELEMENT DEFINITORI DE LA SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIA EXTRAMATRIMONIAL ALS EFECTES DE LA PERCEPCIÓ DE LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT A FAVOR DEL CONVIVENT «MORE…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2010 – octubre 2011) 1. RESOLUCIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2011. ANOTACIÓ PREVENTIVA DE DEMANDA. FINCA DEL MATEIX DEMANDANT. Resum dels fets 1 Per manament d’un Jutjat de Primera Instància de Saragossa, en un procediment de mesures cautelars coetànies, seguides a instància de F.G.P. contra C.S. XXI, SL, s’ordena…

Crònica de les normes jurídiques publicades entre novembre 2010 i octubre 2011 I. Illes Balears 1. Lleis i decrets lleis Les principals característiques d’aquest conjunt de normes jurídiques poden ser resumides, seguint l’ordre de la seva publicació, de la següent manera. En primer lloc, la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears (BOIB…

MARÍA PILAR FERRER; MIQUEL MASOT; LLUÍS J. SEGURA (coord.). Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2011. I La iniciativa d’editar aquest llibre neix del projecte de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears de celebrar el cinquantè aniversari de l’aprovació de la Compilació del Dret civil de les Illes Balears, idea a la qual se sumaren l’Institut d’Estudis Autonòmics i…

B. COLOM PASTOR. Palma: Obra Cultural Balear─Lleonard Muntaner, Editor, 2011 (Col·lecció Terra d’Argensa; 2). L’autor del present llibre ––professor titular de dret administratiu a la Universitat de les Illes Balears i un dels principals estudiosos de les nostres institucions autonòmiques— ha recopilat una selecció de dotze articles, o capítols de llibres o parts de capítols, que ha publicat durant els…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart