La interpretació restrictiva de la legitimació activa com a obstacle al control de l’activitat administrativa i a l’efectivitat del principi de «bona administració» Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 73/2019, …

Jurisprudencia Contencioso Administrativa Leer más »

Etiquetado con: ,