I.Constitucional 1. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 233/2012, DE 13 DE DESEMBRE (PLE). Ponent: Sr. Pérez de los Cobos Orihuel. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT: COMPETÈNCIES ESTATALS SOBRE PLANIFICACIÓ GENERAL D’ACTIVITAT ECONÒMICA. ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: COMPETÈNCIES SOBRE RÈGIM ENERGÈTIC, COMERÇ …

Jurisprudència Constitucional Número 12 Leer más »

1. SENTÈNCIA NÚM. 26/2012, D’1 DE MARÇ (PLE). RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. Ponent: Pérez Tremps. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE COMERÇ INTERIOR. RÈGIM ADMINISTRATIU DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS. HORARIS. VENDA DE SALDOS I MODALITATS DE LIMITACIÓ DE VENDES: PROHIBICIÓ TEMPORAL …

Jurisprudència Constitucional Número 11 Leer más »

I. La importància del pronunciament del TC quant al règim jurídic dels consells insulars: els preceptes qüestionats. II. La tesi central de la defensa per part del Lletrat de la Comunitat autònoma. III. La providencial aplicació de la doctrina del …

Comentari a la STC 132/2012, de 19 de juny, sobre la llei 8/2000, de 29 d’octubre, de Consells Insulars. Un tancament en fals de la problemàtica del règim d’organització i funcionament? Leer más »

1. Sentència DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL núm. 18/2011, de 3 de març. Ponent: Sr. Aragón Reyes. Recurs d’inconstitucionalitat: COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS, DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA. COORDINACIÓ DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COM A ACTIVITAT ESSENCIAL PER …

Jurisprudència Constitucional Número 10 Leer más »