Jaume Munar Fullana

El Tribunal Constitucional avala les mesures limitatives a la utilització de bosses de plàstic establertes en la legislació navarresa Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 100/2020, de 22 de juliol (Ple) (ponent: Sr. Xiol Ríos). El president del Govern va interposar recurs d’inconstitucionalitat contra dos incisos de l’art. 23 de la Llei foral navarresa 14/2018, de 18 de juny,…

Límits constitucionals i estatutaris del pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea del Govern de la Generalitat de Catalunya Sentència del Tribunal Constitucional (conflicte positiu de competència) núm. 135/2020, de 23 de setembre (Ple) (ponent: Sr. Montoya Melgar). El Govern de la Nació va promoure un conflicte positiu de competència contra l’Acord Gov/90/2019, de 25 de juny,…

El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta Sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 25/2019, de 28 de febrer (ponent: Sr. González Rivas). L’any 2010, la cadena de televisió Antena 3 emet un programa en el qual, entre d’altres…

Validació de la potestat i causa expropiatòria prevista en la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 116/2019, de 16 d’octubre (Ple) (ponent: Sra. Roca Trías). Un grup de diputats del grup parlamentari popular en el Congrés va promoure recurs d’inconstitucionalitat contra l’art. 50 de…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 38/2018, DE 23 D’ABRIL (SALA PRIMERA). Ponent: Sra. Balaguer Callejón. RECURS D’EMPARA. DRET A OBTENIR UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL FONAMENTADA. ULTRAACTIVITAT DELS CONVENIS COL·LECTIUS. INADMISSIÓ DE L’EMPARA CONSTITUCIONAL PER EXISTÈNCIA DE RAONAMENT INTERPRETATIU EN LA RESOLUCIÓ. Resum dels fets: l’entitat mercantil Atención y Servicios, S.L.…

rjib17 ESTUDIS ALGUNES CONSIDERACIONS ENTORN DEL RÈGIM DE MAJORIES EXIGIBLES ALS ACORDS DELS ÒRGANS DELS CONSELLS INSULARS EN L’APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC Jaume Munar Fullana Doctor en dret públic I. Introducció de la problemàtica: els primers pronunciaments jurisprudencials sobre la qüestió en l’aprovació d’instruments d’ordenació territorial. II. Un canvi temporal del criteri de la jurisprudència anterior del TSJIB.…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 28/2017, DE 16 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sra. Roca Trías. QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA. CONTRAVENCIÓ DE LES PREVISIONS DE LA LEGISLACIÓ BÀSICA PER LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA AUTONÒMICA, QUANT A LA GARANTIA DEL TRÀMIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCEDIMENT…

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. INTERLOCUTÒRIA NÚM. 55/2016, D’1 DE MARÇ (PLE). QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. SUSPENSIÓ D’EFECTES DE CONVENIS COL·LECTIUS PER LA LLEI 15/2012, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. MESURES DE GESTIÓ DE PERSONAL, COMPETÈNCIA ESTATAL EN MATÈRIA DE LEGISLACIÓ LABORAL I…

rjib15 ESTUDIS ALGUNES NOTES SOBRE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE LEGALITZACIÓ EN LA LLEI 2/2014, DE 25 DE MARÇ, D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL, I EN EL SEU DESPLEGAMENT REGLAMENTARI A L’ILLA DE MALLORCA Jaume Munar Fullana Doctor en dret públic I. Consideracions inicials. II. La matisació del concepte jurídic de llicència en el context de la legalització. III. El projecte…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 31/2015, DE 25 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. CONSULTES POPULARS NO REFERENDÀRIES I SECTORIALS, MODALITATS DE REFERÈNDUM. DRET DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA I MANDAT DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA. COMPETÈNCIES DE L’ESTAT I DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA. LLEI…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart