Jaume Munar Fullana

>
Jaume Munar Fullana

Autonomia, costes i litoral. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. (coord.). Barcelona – Palma. Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears, 2023. I Els directors dels respectius instituts públics editors destaquen en la presentació de l’obra que esdevé fruit d’unes jornades sobres costes i litoral que es desenvoluparen al llarg…

El TC declara la constitucionalitat de la Llei foral navarresa 16/2019, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d’extrema dreta o funcionaris públics Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 108/2021, de 13 de maig (Ple) (ponent: Sr. Xiol Ríos). El plantejament del recurs i la delimitació del seu objecte, d’acord amb els…

Inconstitucionalitat del mètode de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Sentència del Tribunal Constitucional (qüestió d’inconstitucionalitat) núm. 182/2021, de 26 d’octubre (Ple) (ponent: Sr. Enríquez Sancho). La formulació de la qüestió d’inconstitucionalitat en el context d’altres pronunciaments del TC i la delimitació exacta del nou supòsit plantejat La Sala Contenciosa Administrativa…

LLIBRES Antonio J. Térras a García President del TSJIB (Inmediación y apelación en el proceso penal: jurisprudencia TC y reformas procesales) Isidro Martín Sánchez Catedràtic de dret eclesiàstic de la Universitat Autònoma de Madrid (Derecho autonómico y religión. El caso balear) Beatriz González Moreno Professora titular de dret eclesiàstic de l’Estat de la Universitat de Vigo (El patrimonio cultural de…

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 68/2021, de 18 de març (Ple) (ponent: Sr. González Rivas). La impugnació de la nova legislació estatal de contractes del sector públic pel Govern d’Aragó, per raó de la distribució de competències normatives El Govern de…

La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 35/2021, de 18 de febrer (Ple) (ponent: Sra. Roca Trías). La resolució judicial originària i els motius del plantejament de l’empara constitucional El demandant de l’empara va ser condemnat per un delicte d’amenaces per la…

ESTUDIS ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA NOVA CONFORMACIÓ DE L’ÀMBIT COMPETENCIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN LA RECENT REFORMA ESTATUTARIA Jaume Munar Fullana Doctor en dret públic Professor associat de dret administratiu Universitat de les Illes Balears Els principis estructurants de la reforma de l’Estatut d’autonomia. II. Classifica­ció tipològica i abast de les competències autonòmiques. III. La…

RÈGIM JURÍDIC DE LA GESTIÓ FUNDACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL A LES ILLES BALEARS Jaume Munar Fullana Doctor en Dret públic Professor associat de Dret administratiu Universitat de les Illes Balears Consideracions generals. II. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb incidència sobre la gestió de l’assistència sanitària de la Segure­tat…

COMENTARIS I NOTES LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS VINCULADES ALS USOS ADMESOS \ / EN EL SOL RÚSTIC Jaume Munar Fullana Tècnic d’Administració Genera! Introducció. II. La classificació dels usos urbanístics en sòl rústic. 1. La vincu­lació de l’activitat amb una categoria d’ús. Aspectes procedimentals. 2. Els plans territorials i urbanístics: límits en la regulació dels usos de la MOSR.…

La utilització del decret llei en matèria d’habitatge i lloguer no empara mesures sense connexió de sentit o pròpies de normes de rang reglamentari Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 14/2020, de 28 de gener (Ple) (ponent: Sr. Enríquez Sancho). L’abast i justificació de la norma impugnada i els motius d’inconstitucionalitat postulats Els diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart