Número 12

>
>
Page 2

V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 90, DE 4 DE FEBRER DE 2013. RECURS NÚM. 642/2011. Ponent: Sra. Frigola Castillón. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. OBTENCIÓ DE CÒPIES DE L’EXPEDIENT PER MITJANS DE L’INTERESSAT. Resum dels fets: el recurrent va demanar a l’Administració poder obtenir còpies dels documents d’un expedient en el qual figurava…

VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 22 DE JULIOL DE 2013, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 1380/2012. Ponent: Sr. Desdentado Bonete. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT NO FIX DE PLANTILLA PER CESSAMENT DEL CENTRE EN QUÈ PRESTAVA SERVEIS LA TREBALLADORA. LA DENÚNCIA EXTINTIVA DE L’EMPLEADOR PÚBLIC POT BASAR-SE EN AQUEST…

I. El ruido: concepto, causas y consecuencias. II. Vulneración de derechos fundamentales y de principios rectores de política económica y social. III. Relación entre copropietarios en la LPH. 1. El art. 7.2 LPH. 2. Actividades prohibidas en los estatutos. 3. Contravención de disposiciones generales de las actividades molestas, nocivas o ilícitas. 4. La acción de cesación e indemnización en la…

I. Consideraciones generales. II. La calificación de los recargos como créditos subordinados. III. Créditos por retenciones de IRPF derivados de cantidades pagadas con anterioridad a la declaración del concurso pero que deben liquidarse con posterioridad a la misma en el correspondiente plazo de declaración-liquidación. RESUMEN El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen legal al que quedan sometidos en…

I. Introducción. II. Antecedentes e hitos.1. La formación de juristas en la primera mitad del siglo XX. 2. Principales hitos de la evolución de la formación de juristas en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI.A. El informe «Ormrod». B. Los Joint Announcements. C. El informe «ACLEC». D. QAA Subject Benchmark: Law. E. Las «Day One…

I. Introducció. II. La determinació del problema i la seva rellevància pràctica. III. Les competències reguladores en matèria contractual i en matèria d’ordenació del turisme. 1. Competències en matèria d’ordenació del turisme. 2. Competències en matèria contractual. 3. Els problemes derivats de la reforma de la LAU. 4. La presumpció de l’article 50.1 i 2 LTIB.IV. Diferències entre el contracte…

I. Significados de la adhesión al recurso en el proceso penal. II. Distinto fundamento acerca de la diferenciación del sentido de la adhesión en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. III. La adhesión en el recurso de apelación. IV. La apelación adhesiva autónoma supeditada. V. La apelación supeditada en la Ley del Jurado. VI. La adhesión en el recurso de…

I.Constitucional 1. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 233/2012, DE 13 DE DESEMBRE (PLE). Ponent: Sr. Pérez de los Cobos Orihuel. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT: COMPETÈNCIES ESTATALS SOBRE PLANIFICACIÓ GENERAL D’ACTIVITAT ECONÒMICA. ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: COMPETÈNCIES SOBRE RÈGIM ENERGÈTIC, COMERÇ INTERIOR I URBANISME. DECRETS LLEIS: REQUISITS CONSTITUCIONALS SOBRE LA URGENT I EXTRAORDINÀRIA NECESSITAT DE LA REGULACIÓ ESTABLERTA. Resum dels fets:…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2012 – octubre 2013) 1. RESOLUCIÓ DE 3 DE JULIOL DE 2013: PROPIETAT HORITZONTAL. ADJUDICACIÓ DERIVADA DE PROCEDIMENT EXECUTIU. TITULARITAT REGISTRAL DELS COMUNERS EN QUOTES INDIVISES. Resum dels fets: la comunitat de propietaris B.R. insta un procediment d’execució contra la societat «S.I., SL» i mitjançant Interlocutòria de 31 de…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart