Número 20

>
>
Page 2

Reforma constitucional: un nou repartiment federalitzant de competències* Bruno Córdoba Sánchez Graduat en la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses Universitat Rovira i Virgili RESUM L’article fa una revisió de l’estat actual del sistema constitucional de repartiment de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. Per una banda, realitzant una recerca dels fonaments del mateix. Per l’altra,…

Los asesinatos reiterados o en serie: el inextricable artículo 140.2 del Código Penal* José Manuel de Paúl Velasco Magistrado de la Sección de Apelaciones Penales de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía RESUMEN Partiendo de una perspectiva crítica, tanto de política criminal como de técnica legislativa, acerca de la prisión permanente revisable…

La insularitat mediterrània en el marc de la política de cohesió de la Unió Europea* Joan David Janer Torrens Professor titular de dret internacional públic Universitat de les Illes Balears RESUM Si bé l’article 174 del TFUE fa referència de forma expressa a les regions insulars com a territoris als quals la política de cohesió econòmica, social i territorial ha…

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 68/2021, de 18 de març (Ple) (ponent: Sr. González Rivas). La impugnació de la nova legislació estatal de contractes del sector públic pel Govern d’Aragó, per raó de la distribució de competències normatives El Govern de…

COVID-19 y desobediencia Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares núm. 15/2021, de 11 de febrero (ponente: Sr. Tártalo Hernández). El título y enunciado que encabeza este comentario indica que su objeto es el relativo a la concreta Sentencia de la Sección Primera de nuestra Audiencia Provincial de la que se hace expresa cita, pero igual…

L’habitatge en temps de crisi: la situació de vulnerabilitat no és títol per a l’ocupació immobles Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 301/2020, de 9 de juliol (ponent: Sr. Latorre López). Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 404/2020, de 19 d’octubre (ponent: Sr. Gibert Ferragut). Sentència de la Secció Tercera…

La jurisdicció social és competent per conèixer de la reclamació de l’import corresponent a l’IRPF per la quantitat percebuda pel treballador en concepte d’indemnització per extinció contractual Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina) núm. 1482/2021, de 10 de març (ponent: Sra. Ureste García). Com és preceptiu en totes les…

La «cosa jutjada» pot perdre l’empremta d’immutabilitat de la situació jurídica creada per sentència ferma quan confronta litigis individuals amb un litigi arbitrat en matèria de conflicte col·lectiu Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Balears (recurs de cassació per a la unificació de doctrina) núm. 285/2021, de 10 de març (ponent: Sra. Virolés Piñol). L’enunciat…

La jubilació activa no procedeix quan la contractació de personal la duu a terme la persona física que en realitat és el soci únic d’una societat mercantil Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (recurs de suplicació) núm. 12/2021, d’1 de febrer (ponent: Sr. Oliver Reus). La jubilació activa forma part d’un ventall…

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 68/2021, de 18 de març (Ple) (ponent: Sr. González Rivas). La impugnació de la nova legislació estatal de contractes del sector públic pel Govern d’Aragó, per raó de la distribució de competències normatives El Govern de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart