Jurisprudencia

>
>
Page 15

Sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM, 4/2012 DE 24 D’OCTUBRE. Ponent Sr. Capó Delgado. POSSIBILITAT QUE EN ELS RECURSOS DE CASSACIÓ PER INFRACCIÓ DE NORMA FORAL ES PUGUIN CONÈIXER ELS MOTIUS D’INFRACCIÓ PROCESSAL. INTANGIBILITAT EN LA CASSACIÓ DELS FETS PROVATS. QUESTIÓ NOVA. DRET A LA SUCCESSIÓ INTESTADA DEL CÒNJUGE VIUDO…

1. SENTÈNCIA NÚM. 26/2012, D’1 DE MARÇ (PLE). RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. Ponent: Pérez Tremps. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE COMERÇ INTERIOR. RÈGIM ADMINISTRATIU DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS. HORARIS. VENDA DE SALDOS I MODALITATS DE LIMITACIÓ DE VENDES: PROHIBICIÓ TEMPORAL D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I DE VENDA A PÈRDUES. ESTATUT D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS: COMPETÈNCIES EXCLUSIVES I MODALITZACIÓ PER LA…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 56/2012, DE 11 OCTUBRE 2012. PONENT: SRA. CAMESELLE MONTIS. ESTAFA INFORMÀTICA (PHISING)/ BLANQUEIG DE CAPITALS PER IMPRUDÈNCIA GREU. Resum del fets: L’acusat va acceptar la proposta, feta a Internet i procedent de persones desconegudes, de rebre –  en un compte bancari obert al seu nom sumes de diners que havia de…

1. Sentència DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL núm. 18/2011, de 3 de març. Ponent: Sr. Aragón Reyes. Recurs d’inconstitucionalitat: COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS, DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA. COORDINACIÓ DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COM A ACTIVITAT ESSENCIAL PER A L’ECONOMIA NACIONAL. RÈGIM ESPECÍFIC DELS TERRITORIS INSULARS. TRACTAMENT COMPETENCIAL SOBRE XARXES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ, AUTORITZACIONS, DEFINICIONS I PLANIFICACIÓ…

A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 1/2011, DE 3 D’OCTUBRE. Ponent: Sr. Capó Delgado. PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ. IMPOSSIBILITAT D’INTERPOSAR RECURS DE CASSACIÓ PER LA INFRACCIÓ DE NORMES DISTINTES DE LES DENUNCIADES EN L’ESCRIT DE PREPARACIÓ. PARELLA ESTABLE: L’APLICACIÓ DE LA LLEI 18/2001 EXIGEIX, A MÉS…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 178/2011,  DE 20 D’ABRIL. Ponent: Sr. Rosselló Llaneras.  ES CONSIDERA DESISTIMENT DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT  L’ENTREGA DE LES CLAUS  DE LA CASA, SEGUIDA DEL SILENCI DE L’ARRENDADOR. Resum dels fets AP.1 L’arrendador, un cop resolt el contracte d’arrendament, va interposar demanda en la qual reclamava la devolució de la fiança. La part…

Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 92/2011, D’1 DE SETEMBRE. Ponent: Sr. Jiménez Vidal. BLANQUEIG DE CAPITALS EN LES SEVES MODALITATS DOLOSA I IMPRUDENT. Resum dels fets AP.1 Com a resultat de tres diligències d’entrada i registre practicades a iniciativa d’un tribunal de justícia italià, es varen obtenir substàncies estupefaents. Aquesta dada, unida a la condemna prèvia…

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 8 DE MARÇ DE 2011. RECURS NÚM. 507/2007. Ponent: Sr. Fernández Valverde. URBANISME. PLANEJAMENT. RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ACTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE NORMA DE PLANEJAMENT. SES COVETES DE CAMPOS. Resum dels fets A.1 El Consell Insular de Mallorca va admetre que contra l’acte d’aprovació definitiva de les NNSS de planejament del municipi de Campos, adoptat…

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 3 DE MAIG DE 2011, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 2170/2010. Ponent: Sr. Gullón Rodríguez. INOPERÀNCIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA COM A ELEMENT DEFINITORI DE LA SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIA EXTRAMATRIMONIAL ALS EFECTES DE LA PERCEPCIÓ DE LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT A FAVOR DEL CONVIVENT «MORE…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart