Número 15

>
>
Page 2

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 4/2016, DE 27 DE GENER. Ponent: Sra. Robles Morato. DELICTE CONTINUAT D’ABÚS SEXUAL. COOPERACIÓ NECESSÀRIA. COMISSIÓ PER OMISSIÓ. Resum dels fets: la Sentència declara provada la comissió de diversos delictes d’abús sexual sobre dos menors. En el…

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 853/2016, DE 18 D’OCTUBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. López García de la Serrana. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE CONDICIONS DE TREBALL. REDUCCIÓ TEMPORAL DEL SALARI. EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL I PERCEPCIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ…

rjib15 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2016-desembre 2016) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2016. FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE CREDITORS PER INSUFICIÈNCIA DE MASSA ACTIVA I ANOTACIÓ D’EMBARGAMENT. Resums dels fets: una vegada presentat manament expedit el 21 de juny de 2016 en el…

rjib15 COMENTARIS I NOTES LA INTERPRETACIÓ DEL TERMINI LEGAL D’EXECUCIÓ DE LES OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ: CAP A UN INCREMENT EXPONENCIAL DE LA TEMPORALITAT EN LA FUNCIÓ PÚBLICA Margarita de los Reyes Cunill Crespí Cap de departament Institut d’Estudis Autonòmics I. Introducció. II. Context normatiu. III. Plantejament de la controvèrsia. IV. Diferents posicionaments jurisdiccionals. V. Altres reflexions. I. Introducció La regulació…

rjib15 COMENTARIS I NOTES UN NUEVO Y SINGULAR DICCIONARIO JURÍDICO Tomás Mir de la Fuente Abogado del Estado Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears I. Entre el Diccionario de la lengua española y las enciclopedias jurídicas: el Diccionario del español jurídico. II. La falta de univocidad del lenguaje: el término recurso…

rjib15 COMENTARIS I NOTES REFLEXIONES SOBRE EL CHILD GROOMING. A PROPÓSITO DEL LIBRO «EL DELITO DE ONLINE CHILD GROOMING O PROPUESTA SEXUAL TELEMÁTICA A MENORES» María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano Profesora Ayudante de Derecho Penal Universitat de les Illes Balears I. Introducción. II. Concepto y naturaleza del child grooming. III. Análisis criminológico y victimológico. IV. Política criminal. V. Normativa internacional. VI.…

rjib15 ACTIVITAT NORMATIVA (novembre 2015-octubre 2016) Lluís Isern Estela Lletrat del Parlament de les Illes Balears I. Illes Balears 1. Lleis i normes amb rang de llei Durant el període a què es refereix aquesta crònica s’han aprovat fins a vint-i-una normes amb rang de llei, les quals han adoptat la forma de lleis, decrets lleis i decrets legislatius. Per…

rjib15 LLIBRES C. Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial (La nueva coordinación Realidad-Catastro-Registro. Comentario jurídico a la Ley 13/2015, de 24 de junio) LA NUEVA COORDINACIÓN REALIDAD-CATASTRO-REGISTRO. COMENTARIO JURÍDICO A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2016. I Quan gairebé no ha passat un any des de l’aparició del seu darrer llibre…

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. INTERLOCUTÒRIA NÚM. 55/2016, D’1 DE MARÇ (PLE). QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. SUSPENSIÓ D’EFECTES DE CONVENIS COL·LECTIUS PER LA LLEI 15/2012, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. MESURES DE GESTIÓ DE PERSONAL, COMPETÈNCIA ESTATAL EN MATÈRIA DE LEGISLACIÓ LABORAL I…

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA NÚM. 66/2016, DE 8 DE MARÇ. Ponent: Sra. Sola Ruiz. ERROR DE VICI DEL CONSENTIMENT EN L’ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart