Jurisprudencia

>
>
Page 13

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2015, DE 23 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr. Aguiló Monjo. LLEGÍTIMA VIDUAL: IMPROCEDÈNCIA EN CAS DE SEPARACIÓ DE FET. PREDETRACCIÓ DELS BÉNS INTEGRANTS DEL PARAMENT DE LA CASA:…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) IV. Penal Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ SEGONA NÚM. 299/2014, DE 30 DE MAIG.✴ Ponent: Sr. Gómez-Reino Delgado. COMPETÈNCIA SOBRE LES MESURES CAUTELARS PENALS DURANT UN PROCÉS CONCURSAL. ART. 8, 55.3 I 189 DE LA LLEI CONCURSAL I ART. 44 I 86 TER DE LA…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 5654/2015, DE 24 DE NOVEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ ORDINARI NÚM. 154/2015. Ponent: Sr. Salinas Molina. ACOMIADAMENT COL·LECTIU. TERMINI D’EXECUCIÓ INDIVIDUALITZADA DE LES EXTINCIONS CONTRACTUALS DERIVADES DE LA DECISIÓ COL·LECTIVA. UNA PROLONGACIÓ DE LES MESURES EXTINTIVES, FINS I TOT DURANT…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Jaume Munar Fullana Doctor en dret (Constitucional) I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 31/2015, DE 25 DE FEBRER (PLE). Ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. CONSULTES POPULARS NO REFERENDÀRIES I SECTORIALS, MODALITATS DE REFERÈNDUM. DRET DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA I MANDAT DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA. COMPETÈNCIES DE L’ESTAT I DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA. LLEI…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA NÚM. 331/2014, DE 15 DE DESEMBRE. Ponent: Sra. Sola Ruiz. SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER INTERPOSAR RECURS D’APEL·LACIÓ PER LA…

IV. Penal Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 130/2013, DE 9 DESEMBRE. Ponent: Sra. Ordóñez Delgado. PREVARICACIÓ URBANÍSTICA. FALSEDAT. DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 2. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA SEGONA, NÚM. 676/2014, DE 15 D’OCTUBRE. Ponent: Sr. del Moral García. COSTES. REVOCACIÓ DE PRONUNCIAMENT ABSOLUTORI PER RAONS PROBATÒRIES. PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA. DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. ART.…

VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 8 DE JULIOL DE 2014, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 2693/2013. Ponent: Sr. Sempere Navarro. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT NO FIXO DE PLANTILLA PER AMORTITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL EN QUÈ PRESTAVA SERVEIS UN TREBALLADOR D’UNA CORPORACIÓ LOCAL, SENSE HAVER SUPERAT UN PROCEDIMENT…

II. Dret civil balear A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2014, DE 5 DE JUNY. Ponent: Sr. Monserrat Quintana. ATRIBUCIÓ DE LLEGÍTIMA AL CÒNJUGE VIUDO SEPARAT JUDICIALMENT SI LA CAUSA DE LA SEPARACIÓ ÉS IMPUTABLE AL CÒNJUGE PREMORT. INTRANSCENDÈNCIA DEL FET QUE A LA PART DISPOSITIVA DE LA SENTÈNCIA…

I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 3/2014, DE 16 DE GENER (PLE). CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIES. Ponent: Sra. Roca Trías. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES SOBRE INSTAL•LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA. MAR TERRITORIAL I TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. RELACIONS ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES I PRINCIPI DE COL•LABORACIÓ. Resum dels fets: mitjançant el plantejament d’un conflicte positiu de competències, la Xunta de…

I. Constitucional 1. SENTÈNCIA NÚM. 3/2014, DE 16 DE GENER (PLE). CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIES. Ponent: Sra. Roca Trías. COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES SOBRE INSTAL•LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA. MAR TERRITORIAL I TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. RELACIONS ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES I PRINCIPI DE COL•LABORACIÓ. Resum dels fets: mitjançant el plantejament d’un conflicte positiu de competències, la Xunta de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart