Número 22

>
>
Page 2

Panorámica del Derecho de familia después de la Constitución de 1978. El Derecho de familia de la postmodernidad * M.ª del Carmen Gete-Alonso y Calera** Catedrática de Derecho Civil Universitat Autònoma de Barcelona Judith Solé Resina*** Catedrática de Derecho Civil Universitat Autònoma de Barcelona RESUMEN En la disciplina del Derecho civil, la materia del Derecho de familia, basada en las…

Secció monogràfica Derechos de la persona e instituciones de Derecho Civil tras cuarenta años de Constitución Presentación Miquel Coca Payeras Catedrático de Derecho Civil Universitat de les Illes Balears Hace ochenta años, Don Federico de Castro, a la hora de referirse al contenido intrínseco del Derecho Civil comenzaba indicando que «Se ocupa de la persona, de su nacimiento, de su…

Derechos fundamentales y Derecho de sucesiones. Los testamentos discriminatorios o que limitan los derechos y libertades del favorecido* María Paz García Rubio Catedrática de Derecho Civil Universidade de Santiago de Compostela   RESUMEN La autora aborda una cuestión que, a pesar de haber sido tratada en la doctrina española y comparada con cierta extensión, sigue sin estar convenientemente resuelta. Se…

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’anul·lació d’una llicència urbanística genera el dret a reclamar indemnització pels danys i perjudicis derivats del seu atorgament indegut (art.…

Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la «força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada classificació dels terrenys com a sòl urbà? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 243/2022, de 6 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   Plantejament introductori La doctrina jurisprudencial coneguda amb…

Inaplicabilitat de la causa revocatòria de la donació per ingratitud a la que forma part d’un pacte successori de definició Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 121/2022, de 17 de març (ponent: Sr. Izquierdo Téllez). El cas contemplat en la Sentència El 21 d’abril de 2010 el Sr. A va atorgar juntament amb les seves…

Moment de la fixació del règim econòmic del matrimoni i inclusió dins la societat de guanys dels béns adquirits de manera onerosa per un dels cònjuges Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 326/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. Gibert Ferragut). La determinació del règim economicomatrimonial En el litigi es discuteix si el règim econòmic…

La competencia autonómica sobre ordenación del litoral: la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 18/2022, de 8 de febrero (Pleno) (ponente: Sr. Enríquez Sancho). La impugnación de la Ley catalana de ordenación del litoral que atribuye a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el demanio…

La protección jurisdiccional del derecho al secreto profesional de los periodistas Sentencia del Tribunal Constitucional (recursos de amparo acumulados) núm. 30/2022, de 7 de marzo (Sala Primera) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 30/2022, de 7 de marzo, estimó los recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019 y 4275-2019 (acumulados), interpuestos por dos periodistas de…

Un nou marc legal per als consells insulars. T. FONT I LLOVET . Palma: Institut d’Estudis Autonòmics, 2021 . I Els consells insulars són les entitats que han tingut un paper més rellevant i una major evolució en els gairebé quaranta anys d’història de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes peculiars institucions naixeren com a meres…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart