Antoni Canals Prats

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (setembre 2003 – setembre 2004) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat rjibCB ACTIVITAT REGISTRAL 294 Antoni Canals Prats 1. RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO DE 2004. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA: SUSTITUTOS NO DESIGNADOS NOMINATIVAMENTE. PARTICIÓN REALIZA­DA ANTICIPADAMENTE POR QUIENES HAN LLEGADO A SER FIDEICOMISA­RIOS. Resumen de los hechos: Don…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (desembre 2002 – juliol 2003) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2003. Inscripción de compraventa por testimo­nio de acto de conciliación. La concordancia del titulo material y el titulo formal. Resumen de los hechos: Se presenta en el Registro de la…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener-novembre, 2002) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2001 (BOE 30/1/2002). Adjudicación no firme por apelación. Resumen de los hechos: Se presenta en el Registro testimonio de un auto de adjudi­cación dictado en procedimiento judicial sumario y mandamiento para la cancelación…

Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (2019) 1. Resolución de 18 de marzo 2019. Ejecución de títulos judiciales: auto de emisión de declaración de voluntad del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Formación del título inscribible. Resumen de los hechos: la entidad vendedora «B., S.L.» y la compradora «C. M., S.L.» otorgaron escritura de compraventa…

rjib15 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2016-desembre 2016) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2016. FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE CREDITORS PER INSUFICIÈNCIA DE MASSA ACTIVA I ANOTACIÓ D’EMBARGAMENT. Resums dels fets: una vegada presentat manament expedit el 21 de juny de 2016 en el…

rjib14 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2014-octubre 2015) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2015. SOCIETATS DE CAPITAL I ACTIUS ESSENCIALS. Resums dels fets: mitjançant escriptura es constitueix hipoteca per la societat mercantil «A.G. de T. y T., S.L.», sobre la finca registral núm.…

I. Illes Balears 1. Lleis i decrets legislatius A diferència d’aquests darrers anys, crida l’atenció que durant els mesos que abasta aquesta crònica no s’ha aprovat cap decret llei. Nogensmenys, l’activitat legislativa ha estat prou intensa. Cronològicament, i sense oblidar l’aprovació d’un decret legislatiu del Govern, ens hem de referir a les lleis següents del Parlament de les Illes Balears.…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2012 – octubre 2013) 1. RESOLUCIÓ DE 3 DE JULIOL DE 2013: PROPIETAT HORITZONTAL. ADJUDICACIÓ DERIVADA DE PROCEDIMENT EXECUTIU. TITULARITAT REGISTRAL DELS COMUNERS EN QUOTES INDIVISES. Resum dels fets: la comunitat de propietaris B.R. insta un procediment d’execució contra la societat «S.I., SL» i mitjançant Interlocutòria de 31 de…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2011 – octubre 2012) 1. RESOLUCIÓ D’1 DE MARÇ DE 2012. OBRA NOVA ACABADA. REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ. Resum dels fets: Per part del notari recurrent es av autoritzar el 22 de setembre de 2011 una acta de finalització d’obra, quina construcció va ser declarada davant el mateix…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2010 – octubre 2011) 1. RESOLUCIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2011. ANOTACIÓ PREVENTIVA DE DEMANDA. FINCA DEL MATEIX DEMANDANT. Resum dels fets 1 Per manament d’un Jutjat de Primera Instància de Saragossa, en un procediment de mesures cautelars coetànies, seguides a instància de F.G.P. contra C.S. XXI, SL, s’ordena…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart