Jurisprudencia

Els interessos usuraris en els crèdits «revolving» Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem núm. 442/2023, de 15 de febrer (ponent: Sr. Sancho Gargallo). La crisi financera de 2008 va canviar moltes coses, entre elles, el paper del jutge en el procés civil quan la part demandada és un consumidor. Com és ben sabut, la crisi va tenir el…

Sobre los delitos contra la libertad sexual Autos de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 6/2023, de 3 de febrero, y núm. 16/2023, de 30 de marzo (ponente: Sr. Gómez-Reino Delgado). La Audiencia Provincial ante las revisiones de sentencias con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022,…

Los derechos y deberes lingüísticos en la actividad comercial Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 117/2022, de 29 de septiembre (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso de inconstitucionalidad La Sentencia del Tribunal Constitucional 117/2022, de 29 de septiembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad 5332-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley…

Los derechos de adquisición preferente de la Administración para incrementar la vivienda pública Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 8/2023, de 22 de febrero (Pleno) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso de inconstitucionalidad La Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2023, de 22 de febrero, resolvió el recurso de inconstitucionalidad 4291-2020, interpuesto por cincuenta y tres senadores del Grupo…

La computació de les donacions fetes pel causant dins l’inventari de l’herència i els pactes successoris d’atribució particular a les Pitiüses Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 3/2022, de 29 de setembre (ponent: Sr. Capó Delgado). La Sentència fa referència a dues institucions jurídiques d’indubtable interès, com són la…

La revocació de la donació que forma part d’un pacte de definició Sentència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 1/2023, de 13 de gener (ponent: Sr. Terrasa García). Antecedents: la Sentència 121/2022 de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears Aquesta Sentència és la recorreguda en el recurs de…

La validesa d’una notificació electrònica amb remissió de l’avís a una adreça de correu electrònic equivocada. És això un exemple de la «bona administració»? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 70/2023, de 31 de gener (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’imparable procés de transició de les notificacions en paper…

El curiós cas de responsabilitat patrimonial d’un consell insular que va actuar per subrogació davant la inactivitat municipal Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 127/2023, de 22 de febrer (ponent: Sr. Socías Fuster). Els fets Sol·licitada una llicència urbanística a un ajuntament, aquest va deixar transcórrer els terminis sense concedir-la…

La ceguesa, als efectes de delimitar la gran invalidesa, s’ha d’avaluar amb perspectiva subjectiva, considerant l’impacte real i personal de la pèrdua de visió Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de la doctrina núm. 1776/2020) núm. 200/2023, de 16 de març (ponent: Sr. Molins García-Atance). Un canvi de criteri copernicà per…

La separación de poderes y el control judicial previo de la limitación de derechos fundamentales por motivos de salud pública Sentencia del Tribunal Constitucional (cuestión de inconstitucionalidad) núm. 70/2022, de 2 de junio (Pleno) (ponente: Sr. Arnaldo Alcubilla). La controversia constitucional sobre el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 70/2022, de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart