Jurisprudencia

>
>
Page 2

La ocupación de inmuebles Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares núm. 40/2022, de 8 de febrero (ponente: Sra. Robles Morato). Introducción y antecedentes La ocupación ilícita de viviendas es uno de los problemas que ha de afrontar el sistema social y del que, por ello, se ocupan los medios, en los que con frecuencia se…

La reversió del servei externalitzat no pot convertir el contracte de treball que era indefinit, fix i permanent, en un contracte de treball indefinit però no fix Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de la doctrina núm. 3779/2020) núm. 86/2022, de 28 de gener (ponent: Sr. Bodas Martín). Els punts de…

La nul·litat de l’acomiadament injustificat amb vulneració de drets fonamentals comporta la condemna a una indemnització addicional per dany moral Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 4322/2019) núm. 179/2022, de 23 de febrer (ponent: Sr. Moralo Gallego). L’art. 183.1 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de…

Pensió d’aliments i ERTO Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 19/2022, de 17 de gener (ponent: Sr. Oliver Koppen). Aquesta Sentència presenta interès per la seva actualitat i vinculació als problemes socials derivats de la pandèmia COVID-19, i tracta la qüestió, sempre debatuda, del moment en què s’extingeix l’obligació de l’ascendent de prestar aliments al…

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’anul·lació d’una llicència urbanística genera el dret a reclamar indemnització pels danys i perjudicis derivats del seu atorgament indegut (art.…

Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la «força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada classificació dels terrenys com a sòl urbà? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 243/2022, de 6 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   Plantejament introductori La doctrina jurisprudencial coneguda amb…

Inaplicabilitat de la causa revocatòria de la donació per ingratitud a la que forma part d’un pacte successori de definició Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 121/2022, de 17 de març (ponent: Sr. Izquierdo Téllez). El cas contemplat en la Sentència El 21 d’abril de 2010 el Sr. A va atorgar juntament amb les seves…

Moment de la fixació del règim econòmic del matrimoni i inclusió dins la societat de guanys dels béns adquirits de manera onerosa per un dels cònjuges Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 326/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. Gibert Ferragut). La determinació del règim economicomatrimonial En el litigi es discuteix si el règim econòmic…

La competencia autonómica sobre ordenación del litoral: la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre Sentencia del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad) núm. 18/2022, de 8 de febrero (Pleno) (ponente: Sr. Enríquez Sancho). La impugnación de la Ley catalana de ordenación del litoral que atribuye a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el demanio…

La protección jurisdiccional del derecho al secreto profesional de los periodistas Sentencia del Tribunal Constitucional (recursos de amparo acumulados) núm. 30/2022, de 7 de marzo (Sala Primera) (ponente: Sra. Balaguer Callejón). El objeto del recurso La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 30/2022, de 7 de marzo, estimó los recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019 y 4275-2019 (acumulados), interpuestos por dos periodistas de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart