Actividad registral

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (setembre 2003 – setembre 2004) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat rjibCB ACTIVITAT REGISTRAL 294 Antoni Canals Prats 1. RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO DE 2004. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA: SUSTITUTOS NO DESIGNADOS NOMINATIVAMENTE. PARTICIÓN REALIZA­DA ANTICIPADAMENTE POR QUIENES HAN LLEGADO A SER FIDEICOMISA­RIOS. Resumen de los hechos: Don…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (desembre 2002 – juliol 2003) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2003. Inscripción de compraventa por testimo­nio de acto de conciliación. La concordancia del titulo material y el titulo formal. Resumen de los hechos: Se presenta en el Registro de la…

ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener-novembre, 2002) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2001 (BOE 30/1/2002). Adjudicación no firme por apelación. Resumen de los hechos: Se presenta en el Registro testimonio de un auto de adjudi­cación dictado en procedimiento judicial sumario y mandamiento para la cancelación…

Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (2019) 1. Resolución de 18 de marzo 2019. Ejecución de títulos judiciales: auto de emisión de declaración de voluntad del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Formación del título inscribible. Resumen de los hechos: la entidad vendedora «B., S.L.» y la compradora «C. M., S.L.» otorgaron escritura de compraventa…

rjib17 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2018-desembre 2018) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2018: DONACIÓN A TERCERO DE LA FACULTAD DE DISPONER. Resumen de los hechos: mediante escritura de 18 de octubre de…

rjib16 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2017-desembre 2017) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 23 D’OCTUBRE DE 2017. SUBSTITUCIÓ VULGAR: LIMITACIÓ QUAN AFECTA A LEGITIMARIS. Resum dels fets: la Sra. A. T. R., va morir en estat de soltera deixant quatre fills, anomenats Sra. R., Sra. F., Sr.…

rjib15 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (gener 2016-desembre 2016) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2016. FINALITZACIÓ DEL CONCURS DE CREDITORS PER INSUFICIÈNCIA DE MASSA ACTIVA I ANOTACIÓ D’EMBARGAMENT. Resums dels fets: una vegada presentat manament expedit el 21 de juny de 2016 en el…

rjib14 ACTIVITAT REGISTRAL Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat (novembre 2014-octubre 2015) Antoni Canals Prats Registrador de la Propietat 1. RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2015. SOCIETATS DE CAPITAL I ACTIUS ESSENCIALS. Resums dels fets: mitjançant escriptura es constitueix hipoteca per la societat mercantil «A.G. de T. y T., S.L.», sobre la finca registral núm.…

I. Illes Balears 1. Lleis i decrets legislatius A diferència d’aquests darrers anys, crida l’atenció que durant els mesos que abasta aquesta crònica no s’ha aprovat cap decret llei. Nogensmenys, l’activitat legislativa ha estat prou intensa. Cronològicament, i sense oblidar l’aprovació d’un decret legislatiu del Govern, ens hem de referir a les lleis següents del Parlament de les Illes Balears.…

Resolucions de la Direcció General  dels Registres i del Notariat  (novembre 2012 – octubre 2013) 1. RESOLUCIÓ DE 3 DE JULIOL DE 2013: PROPIETAT HORITZONTAL. ADJUDICACIÓ DERIVADA DE PROCEDIMENT EXECUTIU. TITULARITAT REGISTRAL DELS COMUNERS EN QUOTES INDIVISES. Resum dels fets: la comunitat de propietaris B.R. insta un procediment d’execució contra la societat «S.I., SL» i mitjançant Interlocutòria de 31 de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart