El Tribunal Suprem determina quins elements s’han d’entendre inclosos en el concepte d’aixovar domèstic a efectes de l’impost sobre successions i donacions Sentència del Tribunal Suprem núm. 342/2020, de 10 de març (ponent: Sr. Navarro Sanchís). Consideracions generals i noció …

Jurisprudencia Contencioso Administrativa Leer más »

El Tribunal Constitucional atorga l’empara per vulneració dels drets d’intimitat, imatge i honor, produïda mitjançant la utilització esbiaixada de la tècnica periodística de càmera oculta Sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 25/2019, de 28 de febrer …

Jurisprudencia Constitucional Leer más »

El Tribunal Constitucional avala la selecció i el nomenament de policies locals amb caràcter d’interinitat Sentència del Tribunal Constitucional núm. 106/2019, de 19 de setembre (Ple), dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1461-2019, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del …

Jurisprudencia Constitucional Leer más »